คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงทิพย์รัตน์ ตรงประเสริฐ
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงขนิษฐา ปิ่นหอม
ตำแหน่ง : รองประธานคณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจิรติกาล จันสด
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสิดาพร สอนศรี
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชาลิดา ประเข
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพรธิชา เครือคำ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพัชราพร ทรายงาม
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน/เลขานุการ
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4