คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเพ็ง กุลบุตร
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายนิยม เจริญ
ตำแหน่ง : รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : ร้อยตำรวจเอกวินิตย์ มาสุข
ตำแหน่ง : รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูอรุณธรรมโกศล
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรทางศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายทนงศักดิ์ ตียาพันธ์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชัย วิสาพรม
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายทองสูน ขันทอง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้นำชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเพ็ง อุส่าห์แท้
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้นำชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายไพฑูรย์ อาชญาทา
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : องค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายทองด้วง สร้อยฟ้า
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : องค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายฐานิสร เชื้อสกุล
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายจันที ห่องคำ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพร นีระมนต์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอุทัย ทำบุญ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา/ผู้ช่วยเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายพิสิทธิ์ หอมสมบัติ
ตำแหน่ง : กรรมการ/เลขานุการ
ตัวแทนจาก : คณะครูและบุคลากร
เบอร์โทร :