ทำเนียบบุคลากร

นายพิสิทธิ์ หอมสมบัติ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสังคม พิลาทอง
ครู คศ.3

นางดารุณี มาสุข
ครู คศ.3

นางพัทรินทร์ วงษ์ดี
ครู คศ.3
ป.ตรี ศิลปศาสตร์ (จิตวิทยา) ม.ธรรมศาสตร์

นางนารี ปนิทานัง
ครู คศ.3

นายสนอง สมาธิ
ครู คศ.3

นางสาววิไล ดวงเบ้า
ครู คศ.3

นางพนิดา พลเมือง
ครู คศ.3

นายสุขสันต์ บรรเทิง
ครู คศ.3

นายอุทัย ทำบุญ
ครู คศ.3

นางสำรวย สันติวงศกร
ครู คศ.3
ป.วช.(บัญชี) รร.รัตนบุรี จ.สุรินทร์

นางนนทวร ไพรศรี
ครู คศ.3

นางสาวขวัญใจ เจริญดี
ครู คศ.3
ป.กศ.สูง พลศึกษา

นางอุทัย สมาธิ
ครู คศ.3

นางสาวณีรโรจน์ ศรีสุพรรณ
ครู คศ.3

นางกฤษฎาพร สมพงษ์
ครู คศ.3

นางนภาพร สังกะเพศ
ครู คศ.2

นายสุนิพัฒน์ รองสุพรรณ์
ครู คศ.2

นางสาวสุพรรณี พิมพ์หล่อ
ครู คศ.2
ป.ตรีมนุษย์และสังคมศสตร์(นาฏศิลป์)

นางสาวพัชราภรณ์ มุ่งสิน
ครูผู้ช่วย

นางสาวเจนจิรา ไชยสอน
พนักงานราชการ

นายราชบัญชา ทองทิพย์
ครูธุรการ

นางสาวอรทัย บุราไกร
ครูอัตราจ้าง(ครูวิกฤติ)

นางชมภูนุช พรมภักดี
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ

นางสาวชนัญชิตา พิลาล้ำ
อัตราจ้าง

นายปัญญา ซาหว้า
นักการภารโรง