ทำเนียบบุคลากร

นายพิสิทธิ์ หอมสมบัติ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสังคม พิลาทอง
ครู คศ.3

นางดารุณี มาสุข
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางพัทรินทร์ วงษ์ดี
ครู คศ.3

นางนารี ปนิทานัง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายสนอง สมาธิ
ครู คศ.3

นางสาววิไล ดวงเบ้า
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางพนิดา พลเมือง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายสุขสันต์ บรรเทิง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายอุทัย ทำบุญ
ครู คศ.3

นางสำรวย สันติวงศกร
ครู คศ.3

นางนนทวร ไพรศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวขวัญใจ เจริญดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางอุทัย สมาธิ
ครู คศ.3

นางสาวณีรโรจน์ ศรีสุพรรณ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางกฤษฎาพร สมพงษ์
ครู คศ.3

นางนภาพร สังกะเพศ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นายสุนิพัฒน์ รองสุพรรณ์
ครู คศ.2

นางสาวสุพรรณี พิมพ์หล่อ
ครู คศ.2

นางสาวพัชราภรณ์ มุ่งสิน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/0

นางสาวเจนจิรา ไชยสอน
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายราชบัญชา ทองทิพย์
ครูธุรการ

นางสาวอรทัย บุราไกร
ครูอัตราจ้าง(ครูวิกฤติ)
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0

นางชมภูนุช พรมภักดี
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ

นางสาวชนัญชิตา พิลาล้ำ
อัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นายปัญญา ซาหว้า
นักการภารโรง