ข่าวประชาสัมพันธ์
8 - 9 มีนาคม 2561 รร.ช.น.ย. ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "โครงการเอาชีวิตเป็นตัวตั้ง" ที่จังหวัดนครพนม
คณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ การเรียนรู้แบบเอาชีวิตเป็นตัวตั้ง สร้างสุขภาวะสู่ความยั่งยืน โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย จำนวน  7  คน  คือ  นายพิสิทธิ์  หอมสมบัติ  นายสังคม  พิลาทอง  นางพัทรินทร์  วงษ์ดี  นายสุนิพัฒน์  รองสุพรรณ์  นางสาวพัชราภรณ์  มุ่งสิน  นายราชบัญชา  ทองทิพย์  นางชมภูนุช  พรมภักดี  จะเดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับโรงเรียนในกลุ่มฯ จำนวน 57 โรงเรียน ณ โรงแรม..... จังหวัดนครพนม ในวันที่  8 - 9 มีนาคม  2561 เพื่อนำเสนอผลการจัดกิจกรรมของโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย และศึกษาดูงานจากผลงานของโรงเรียนต่าง ๆ ที่มานำเสนอผลงานในครั้งนี้ คาดว่าบุคลากรจะได้ประสบการณ์มากมายกลับมาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย ต่อไป

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2561,00:00   อ่าน 113 ครั้ง