ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 15) 09 พ.ค. 61
โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ครูผู้ช่วยอีก 1 ตำแหน่ง (อ่าน 26) 10 เม.ย. 61
กิจกรรมต้อนรับครูใหม่ ช.น.ย. 6 เมษายน 2561 (อ่าน 30) 07 เม.ย. 61
กระประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียน (อ่าน 49) 16 มี.ค. 61
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 52) 15 มี.ค. 61
กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเสร็จสิ้นภารกิจ O-net ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 51) 15 มี.ค. 61
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "โครงการ การเรียนนรู้แบบเอาชีวิตเป็นตัวตั้ง สร้างสุขภาวะสู่ความยั่งยืน" (อ่าน 65) 11 มี.ค. 61
เครือข่ายการเรียนรู้กับ ACU (อ่าน 41) 11 มี.ค. 61
กิจกรรม "วิทย์น้อย ปีการศึกษา 2560" (อ่าน 39) 06 มี.ค. 61
การอบรม "กิจกรรมการคัดแยกขยะ" ช.น.ย. ร่วมกับ ทต.นาเยีย (อ่าน 29) 06 มี.ค. 61
การศึกษาดูงาน "โครงการโรงเรียนปลอดขยะ" ช.น.ย. ร่วมกับ ทต.นาเยีย (อ่าน 33) 06 มี.ค. 61
แนวทางในการพัฒนาการศึกษา และการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น ตามแนวคิดของ ผอ.รร. ช.น.ย. (อ่าน 162) 17 ก.พ. 61
8 - 9 มีนาคม 2561 รร.ช.น.ย. ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "โครงการเอาชีวิตเป็นตัวตั้ง" ที่จังหวัดนครพนม (อ่าน 66) 13 ก.พ. 61
เตรียมตัวสู่การเลือกตั้ง "คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑" (อ่าน 70) 13 ก.พ. 61
หนังสือแจ้งให้เลือกใช้สื่อ ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 42) 11 ก.พ. 61
กิจกรรมค่าย ICT ระดับชั้นอนุบาล (อ่าน 60) 11 ก.พ. 61
เพลงมาร์ช ช.น.ย. (อ่าน 69) 07 ก.พ. 61
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-net ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 47) 03 ก.พ. 61
รายละเอียดการดำเนินการสอบ O-net ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 7) 02 ก.พ. 61
โครงส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิต "กิจกรรม เดือนกุมภาพันธ์ 15 วัน แห่งการอ่าน" (อ่าน 29) 29 ม.ค. 61
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี.... (อ่าน 17) 29 ม.ค. 61
ประชุมจัดทำงบประมาณ โครงการประชารัฐ ปี 2562 (อ่าน 32) 23 ม.ค. 61
กีฬามวลชนสัมพันธ์อำเภอนาเยีย ปี 2561 (อ่าน 45) 21 ม.ค. 61
การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 35) 17 ม.ค. 61
กิจกรรมฝึกภาคสนามของนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (อ่าน 34) 14 ม.ค. 61
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ชนย. (อ่าน 32) 10 ม.ค. 61
กิจกรรมห้องสมุดโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย (อ่าน 26) 10 ม.ค. 61
ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคาร ธกส.สาขาเดชอุดม เยี่ยมนิเทศกิจกรรมโรงเรียนธนาคารชุมชนบ้านนาเยีย (อ่าน 38) 10 ม.ค. 61
รองผอ.สพป.อบ.4 เยี่ยมห้องสอบ Pree O-net ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย (อ่าน 38) 10 ม.ค. 61
ประชุมมอบนโยบายของท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 (อ่าน 29) 10 ม.ค. 61
รายระเอียดกรอบการสอบ O-nt , Nt , การอ่าน-เขียน ป.1 ข้อสอบมาตรฐานกลาง ป.2 ป.4,ป.5 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 46) 07 ม.ค. 61
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่อ ICT ประชารัฐ ชนย. (อ่าน 70) 31 ธ.ค. 60