ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย ประจำภาคเรียนที่ 2/2560
จัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 1 - ป.6 เพศ เพศ รวม หมายเหตุ
ระดับชั้น ชาย หญิง คน ครูประจำชั้น/ครูพิเศษ
อนุบาล 1 7 6 13 นางสาวอรทัย  บุราไกร
อนุบาล 2 12 9 21 นางสาวชนัญชิตา  พิลาล้ำ
อนุบาล 3 16 11 27 นางสาวพัชราภรณ์  มุ่งสิน(หัวหน้าสาย)
รวมระดับปฐมวัย 35 26 61 นางชมภูนุช  พรมภักดี(ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ)
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 11 13 24 นางสาวขวัญใจ  เจริญดี(หัวหน้าสาย)
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 13 11 24 นางสาวสุพรรณี  พิมพ์หล่อ
ประถมศึกษาปีที่ 1/3 12 12 24 นางสาวณีรโรจน์  ศรีสุพรรณ
รวมชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 36 36 72  
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 15 24 29 นางนนทวร  ไพรศรี(หัวหน้าสาย)
ประถมศึกษาปีที่ 2/2 13 16 29 นางสาวเจนจิรา  ไชยสอน
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 8 17 25 นางอุทัย  สมาธิ
รวมชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 43 44 87  
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 10 15 25 นายสุขสันต์  บรรเทิง(หัวหน้าสาย)
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 12 14 26 นางนภาพร  สังกะเพศ
ประถมศึกษาปีที่ 3/3 8 17 25 นายอุทัย  ทำบุญ
รวมชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 30 46 76 นางสำรวย  สันติวงศกร(ครูพิเศษ ป.1-3)
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 20 12 32 นางสาววิไล  ดวงเบ้า(หัวหน้าสาย)
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 18 15 33 นางพนิดา  พลเมือง
ประถมศึกษาปีที่ 4/3 16 17 33 นายสุนิพัฒน์  รองสุพัรรณ์
รวมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 54 44 98  
ประถมศึกษาปีที่ 5/1 16 17 33 นางนารี  ปนิทานัง(หัวหน้าสาย)
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 14 18 32 นายสนอง  สมาธิ
รวมชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 30 35 65 นางกฤษฎาพร  สมพงษ์(ครูพิเศษป.5-6)
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 14 13 27 นางดารุณี  มาสุข(หัวหน้าสาย)
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 12 16 28 นางพัทรินทร์  วงษ์ดี
รวมชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 26 29 55 นายสังคม  พิลาทอง(ครูพิเศษป.6) 
รวมระดับประถมศึกษา 219 234 453  
รวมนักเรียนทั้งโรงเรียน............. 254 260 514 ...................................................