พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ(Mission)

1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา ให้ได้รับการบริการ
    ทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน
2. ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ สพฐ. และ สมศ.
3. จัดการศึกษาโดยมุ่งสร้างให้นักเรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และ
    วางรากฐานวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย
4. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นการใช้ทักษะการใช้ภาษา  กระบวนการทางคณิตศาสตร์
    วิทยาศาสตร์  ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน  รักการอ่าน  รักการค้นคว้า แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รู้เท่าทัน
    การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและของโลก
5. พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ  และนำมาใช้ในการบริหาร
    การจัดการศึกษา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
6. จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้เด็กสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  มีการจัดระบบประกัน
    โอกาสทางการศึกษาและพัฒนาการเรียนเด็กพิเศษเรียนร่วม
7. ส่งเสริมให้นักเรียน บุคลากร มีคุณธรรม  จริยธรรม  และปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
8. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียนและชุมชน โดยความร่วมมือของ
    ทุกภาคส่วน
9. จัดระบบสารสนเทศ พัฒนาสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ และแหล่งเรียนรู้ให้หลากหลายและเอื้อต่อ
    การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน


เป้าหมาย(Goals)
 
1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ  มีผลการพัฒนาตามตัวบ่งชีในมาตรฐานทุกตัวบ่งชี้ ไม่ต่ำกว่าระดับ ดี
2. พัฒนาสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์หรือมาตรฐานที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนด และได้รับ
    การรับรองคุณภาพตามมาตรฐานของระบบประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก