วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
 
           โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลโลกที่ดี  มีคุณธรรมจริยธรรม  ล้ำเลิศวิชาการ  สื่อสารสองภาษา  พัฒนาตนเองด้วยเทคโนโลยี  มีทักษะการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษบกิจพอเพียง
 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาเป็นคนเก่ง  คนดี  มีจิตอาสา  ไม่เป็นปัญหาแก่สังคมและชุมชน

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

รักความเป็นไทย  ใส่ใจสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น
 
 

ปรัชญาของโรงเรียน
 

สุขวิชา ภว โหติ ผู้มีความรู้ในทางที่ดีย่อมเป็นผู้เจริญ

คำขวัญของโรงเรียน

เป็นเลิศวิชาการ  ประสานสามัคคี  วิถีประชาธิปไตย  ร่วมใจพัฒนา

สีประจำโรงเรียน

กรมท่า - ชมพู