ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
                                                                                  ประวัติโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
          โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย  เดิมมีชื่อว่า โรงเรียนบ้านนาเยีย จัดตั้งเมื่อวันที่  6  กุมภาพันธ์  2464  โดยอาศัยศาลาวัดบ้านนาเยีย คือ วัดโพธิ์ตาก ในสมัยนั้นเป็นสถานที่เล่าเรียน ก่อตั้งโดยรองอำมาตย์โทหลวงประชาเกษม นายอำเภอเดชอุดม มีนายทองสา  ศรีนวล เป็นครูใหญ่คนแรก เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4
          ในปีพุทธศักราช 2481 ได้ย้ายมาก่อสร้างอาคารหนึ่งหลัง ขนาด 9X36 เมตร ขนาด 4 ห้องเรียน โดยใช้งบประมาณของทางราชการ จำนวน  2,000 บาท(สองพันบาทถ้วน) ในที่ดินของโรงเรียนเอง ในสมัยขุนสีขรภูมานุรักษ์ เป็นนายอำเภอเดชอุดม และนายน้อย เศกศิริ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่
          ในปีพุทธศักราช  2500  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอีก 1 หลัง ขนาด 7X18 เมตร แต่สร้างไม่แล้วเสร็จ ทั้งประสบวาตภัย และอุทกภัย จึงรื้อลงมาก่อสร้างบ้านพักครู จำนวน  3 หลังในปี พุทธศักราช 2515
          ในปีพุทธศักราช 2512 นายสวาสดิ์ ประสานสิน เป็นครูใหญ่ ได้ขยายการจัดการศึกษาถึงระดับประถมปลาย โดยเปิดการเรียนระดับ ประถมศึกษาปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2512 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 ในปีการศึกษา 2514 ตามลำดับ และได้ขอบริจาคที่ดินจากประชาชน จำนวน 14 คน ได้ที่ดินจำนวน 5 ไร่ เพื่อใช้ประโยชน์ในทางราชการ
          ในปีพุทธศักราช 2513 พระภิกษุสงฆ์และประชาชน ได้ร่วมกันก่อสร้างอาคาร  1  หลัง ขนาด 9X27 เมตร มี  3  ห้องเรียน และทางราชการให้งบประมาณมาก่อสร้างอาคารอีก 1 หลัง ขนาด 9X36 เมตร 4 ห้องเรียน
          ในปีพุทธศักราช 2514 ทางราชการให้งบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน 1  หลัง ขนาด 9X36 เมตร 4 ห้องเรียน
          ในปีพุทธศักราช 2519 ได้รับงบประมาณจากทางราชการในการต่อเติมอาคารเรียน ได้ห้องเรียนเพิ่ม 4 ห้องเรียน
          ในปีพุทธศักราช 2532 โรงเรียนได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารสหกรณ์โรงเรียน จำนวน  45,738  บาท (สี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน)และได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.206/26  จำนวน 1 หลัง ใช้งบประมาณ 1,499,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
          ในปีพุทธศักราช 2533 โรงเรียนได้ก่อสร้างค่ายลูกเสือโรงเรียน โดยร่วมมือกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา นายชาตรี  พิริยะกิจไพบูลย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ จังหวัดอุบลราชธานี และประชาชน จนโรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมค่ายลูกเสือดีเด่น ในปีพุทธศักราช 2536
          ในปีพุทธศักราช 2537 โรงเรียนได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 จำนวน 1 หลัง  4 ห้องเรียน ใช้งบประมาณ 1,635,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
          ในปีพุทธศักราช 2539 โรงเรียนได้รับการอนุมัติรื้อถอนอาคารเรียน แบบ ป.1ซ จำนวน  12  ห้อง เพราะชำรุดทรุดโทรมมาก
          ในปีพุทธศักราช 2540 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.2/28 ขนาด 3 ชั้น 9 ห้องเรียน เป็นงบประมาณ 3,062,400 บาท(สามล้านหกหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
          ในปีพุทธศักราช 2542 โรงเรียนได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารแบบ 105/29  จำนวน  4  ห้องเรียน เป็นเงิน 297,824 บาท (สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน)
          ในปีพุทธศักราช 2543 ได้รับงบประมาณจากทางราชการ ก่อสร้างลานกีฬา จำนวน  100,000 บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน) และได้รับงบประมาณต่อเติมด้านข้างอาคารแบบ สปช. 2/28  ขนาด 3 ชั้น 6 ห้องเรียน เป็นเงิน 3,080,000 บาท(สามล้านแปดหมื่นบาทถ้วน)          
          ในปีพุทธศักราช 2558 สมัยนายประกอบ  มาลีรัตน์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารแบบ สปช.105/29 ขนาด 4 ห้องเรียน ก่อสร้างแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช 2559 ใช้งบประมาณ 3,858,000  บาท (สามล้านแปดแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
          ในเดือนธันวาคม 2558  นายพิสิทธิ์  หอมสมบัติ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแทนนายประกอบ  มาลีรัตน์ ที่เกษียณอายุราชการ
          ในปี 2559  โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับงบประมาณในการจัดหาสื่อ ICT เป็นระบบถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดภายในโรงเรียน จัดให้มีห้องถ่ายทอดสด และมีเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมจอครบทุกห้องเรียน จำนวน  19  ชุด รวมเป็นมูลค่าประมาณ 1,000,000 บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน)
          ในปี 2560  โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยียร่วมมือกับธนาคาร ธกส.สาขาเดชอุดม จัดทำโครงการโรงเรียนธนาคารชุมชนบ้านนาเยีย  เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการออม  เรียนรู้ระบบธุรกิจและระบบการทำงานของธนาคาร  โดยได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ จำนวน  50,000 บาท(ห้าหมื่นบาทถ้วน)
          ในปี 2560  โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย  ได้รับงบประมาณ  335,000  บาท(สามแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ในการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นแบบ LED เพื่อเป็นการประหยัดไฟฟ้าภายในองค์กร
          ในปี 2561  โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย ได้รับจัดสรรงบประมาณจัดหาโต๊ะ เก้าอี้ ระดับก่อนประถม  จำนวน  40  ตัว ระดับประถมศึกษา  จำนวน  150  ตัว  เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น  จำนวน  290,000  บาท(สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
          ในปี 2561  โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างบ้านพักครูแบบ 205/26 จำนวน  1  หลัง งบประมาณ  735,000 บาท(เจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) อยู่ระหว่างกำลังดำเนินการก่อสร้างคาดจะแล้วเสร็จในปีเดียวกัน
 
 
                                                                                                                                     นายพิสิทธิ์  หอมสมบัติ
                                                                                                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
                                                                                                                                                3/1/2561

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 51.62 KB