ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
30 ก.ย. 61 ประชุมกรรมการแข่งขันมหกรรม ระดับ สพป.อบ.4
นางนภาพร สังกะเพศ เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันมหกรรมระดับ สพป.อบ.4 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ที่ห้องประชุม 2 สพป.อบ.4
สุภาพ สพป.อบ.4
29 ก.ย. 61 อบรมการใช้โปรแกรม Smss
ผู้บริหารและครูธุรการเข้าอบรมการใช้โปรแกรม Smss เวอร์ชั่น 5 ที่ห้องประชุม 2 สพป.อบ.4
สุภาพ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
29 ก.ย. 61 อบรมการกรองข้อมูล Smiss
นางพัทรินทร์ วงษ์ดี เข้าอบรมการกรอกข้อมูล Smiss ที่หองประชุม 1 สพป.อบ.4
สุภาพ สพป.อบ.4
28 ก.ย. 61 งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ของคณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
ในเวลา 13.00 น. โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย จัดกิจกรรมมุทิตาจิตให้กับคณะครู จำนวน 4 ท่าน ที่หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
สุภาพ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
27 ก.ย. 61 นักเรียนชั้น ป.6 เข้าร่วมเรียนรู้ที่ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลนาเยีย
คณะครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นำนักเรียนเข้าร่วมเรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้ต่างๆ จัดโดยเทศบาล ตำบลนาเยีย
ชุดนักเรียน เทศบาลตำบลนาเยีย
27 ก.ย. 61 กิจกรรมมุทิตาจิต ครูเกษียณ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
เวลา 09"00 น. ผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการที่โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
สุภาพ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
27 ก.ย. 61 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาความดีความชอบครู โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
เวลา 13.00 น. คณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประชุมพร้อมกันที่ห้องผู้บริหาร
ชุดสุภาพ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
26 ก.ย. 61 กิจกรรมมุทิตาจิต ครูเกษียณ โรงเรียนบ้านนาดี
ผู้บริหารมอบหมายให้นายสังคม พิลาทอง นำของที่ระลึก เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวที่ หอประชุมโรงเรียนบ้านนาดี
ชุดสุภาพ โรงเรียนบ้านนาดี
26 ก.ย. 61 ถึง 27 ก.ย. 61 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทำลายแหล่งก่อโรค ใน รร.ช.น.ย.(ทำปุ๋ยชีวภาพ)
ตลอดทั้งวัน โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาเยีย จะได้จัดกิจกรรมทำปุ๋ยหมักชีวภาพ น้ำหมักจากเศษอาหาร และจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 โดยมีวิทยากรจากชุมชนและกองศาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาเยีย ให้การอบรม เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การนำเอาใบไม้ และเศษอาหารเหลือใช้ มากำจัดและใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
ชุดกีฬาและชุมนักเรียน(ตามวัน)/ครูและวิทยากรชุดสุภาพ
26 ก.ย. 61 ประชุมกรรมการแข่งขันมหกรรม ระดับ สพป.อบ.4
นายอุทัย ทำบุญ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระ สังคมศึกษา ที่ห้องประชุม 2 สพป.อบ.4
สุภาพ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
25 ก.ย. 61 กิจกรรมมุทิตาจิต ครูเกษียณ โรงเรียนบ้านหนองแปน
เวลา 09.00 น. ผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการครูโรงเรียนบ้านหนองแปน
สุภาพ โรงเรียนบ้านหนองแปน
24 ก.ย. 61 ถึง 25 ก.ย. 61 สอบปลายภาค 1/2561
โรงเรียนจัดให้นักเรียนสอบปลายภาค 1/2561
นักเรียน/ครู ชุดสุภาพ รร.ช.น.ย.
20 ก.ย. 61 ถึง 21 ก.ย. 61 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
นายพิสิทธิ์ หอมสมบัติ และผู้บริหารโรงเรียนประชารัฐ จำนวน 19 โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรียนรู้แนวทางการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ตามแนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2561 จัดโดย สพป.อบ.4
สุภาพ สพป.อบ.4
18 ก.ย. 61 ถึง 19 ก.ย. 61 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทำลายแหล่งก่อโรค ใน รร.ช.น.ย.
โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองช่าง เทศบาลตำบลนาเยีย จัดกิจกรรม ทำธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในบริเวณโรงเรียน 
ชุดลุยงาน โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย และเทศบาลตำบลนาเยีย
30 ส.ค. 61 กิจกรรมประชุมใหญ่กลุ่มนาดีนาเยีย
กลุ่มนาดีนาเยียจัดกิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และกิจกรรมมุทิตาจิตครูเกษียรอายุราชการ ที่ร้านลาบปลาโขง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 
สุภาพ กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพนาดีนาเยีย
28 ส.ค. 61 โครงการโรงเรียนสุจริต
โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย ได้จัดกิจกรรม "ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน" ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ที่หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
สุภาพ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
23 ส.ค. 61 โครงการโรงเรียนคุณธรรม
โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมและค้นหาคุณธรรมอัตลักษณ์ โดยมีคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
สุภาพ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
02 ส.ค. 61 กิจกรรมศึกษาดูงานของคณะครู ช.น.ย.
โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย ได้นำคณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย ไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านแกนาคำ และโรงเรียนบ้านโคกสว่าง ตลอดทั้งวัน
สุภาพ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
02 ส.ค. 61 ถึง 03 ส.ค. 61 ค่ายปฏิบัติธรรมคณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
เวลา 16.30 น. วันที่ 2 สิงหาคม 2561 โรงเรียนได้นำคณะครูเข้าค่ายปฏิบัติธรรม ที่วัดป่ามณีรัตน์ และออกค่ายในเวลาเย็นของวันที่ 3 กันยายน 2561 
ชุดขาวปฏิบัติธรรม โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
10 ก.ค. 61 อบรมครูอนุบาล
10 กรกฎาคม 2561 นายสาวพัชราภรณ์ มุ่งสิน ครูผู้ช่วย หัวหน้าสายชั้นอนุบาล โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย เข้ารับการอบรม "เด็กไทยทำได้..." ตามคำสั่งของ สพป.อบ.4 ที่ สพป.อบ.4
สุภาพ สพป.อบ.4
06 ก.ค. 61 กิจกรรมกีฬาฟุตบอลผู้สูงอายุอำเภอนาเยีย ปี 2561
วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 อำเภอนาเยียขอใช้สนามโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย เพื่อดำเนินการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 11 คน ของผู้มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป โดยมีทีมเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 4 ทีม คือ ทีมอำเภอนาเยีย ทีมสถานีตำรวจนาเยีย ทีมข้าราชการครูอำเภอนาเยีย ทีมท้องถิ่นอำเภอนาเยีย เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับคนทุกวัย และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดี ของข้าราชการหลายหน่วยงานในอำเภอนาเยีย
กีฬาอำเภอนาเยีย
06 ก.ค. 61 กิจกรรมอัดเทปรายการ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 นายพิสิทธิ์ หอมสมบัติ เข้าร่วมกับคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี อัดเทปรายการ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี เวลา 10.00 น.
ชุดผ้าไทย สีเหลือง โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
04 ก.ค. 61 กิจกรรม "ส่งเสริมสุขอนามัยนักเรียน(กำจัดเหา)
วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย ร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเยีย จัดกิจกรรม "ส่งเสริมสุขอนามัยนักเรียน(กำจัดเหา) ที่อาคารเอนกประสงค์(หอประชุมใหญ่) โดยมีนักเรียนเป้าหมายดำเนินการ จำนวน  111  คน
สุภาพ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
02 ก.ค. 61 ประชุมครูและจนท.รพ.สต.นาเยีย เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขอนามัยนักเรียน(กำจัดเหา)
เวลา 09.00 น. วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม "ส่งเสริมสุขอนามัยนักเรียน(กำจัดเหา) ให้กับนักเรียนหญิงทุกคน ซึ่งจะดำเนินการในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 
สีกากี โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
30 มิ.ย. 61 ถึง 01 ก.ค. 61 พัฒนาบุคลากร(คูปองครู)
นางนภาพร สังกะเพศ เข้ารับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาบุคลากร(คูปองครู) เป็นเวลา 2 วัน ที่โรงแรม...
สุภาพ
30 มิ.ย. 61 พัฒนาครูระดับปฐมวัย ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการใช้เทคโนโลยี
30 มิถุนายน 2561 สพป.อบ.4 จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดและการเตรียมความพร้อมด้านการอ่านการเขียนด้วยสื่อเทคโนโลยี ซึ่งโรงเรียนได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ จำนวน 3 คน คือ
1. นางสาวพัชราภรณ์ มุ่งสิน
2. นางสาวสุชาดา จันทร์ผอง
3. นางสาวอรทัย บุราไกร
สภาพ สพป.อบ.4
29 มิ.ย. 61 กิจกรรมสวนสนามวันสถาปนาลูกเสือไทย ปี 2561
วันที่ 29 มิถุนายน 2561 โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย จัดกิจกรรมสวนสนามเนื่องในโอกาสวันสถาปนากิจการลูกเสือไทย(1 กรกฎาคม)
ชุดลูกเสือ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
28 มิ.ย. 61 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนของ สพป.อบ.4
28 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายพิสิทธิ์ หอมสมบัติ เข้าร่วมเป็นวิทยากร การจัดทำโครงการอาหารกลางวัน ด้วยระบบ Thai School lunch ที่ห้องประชุม 2 สพป.อบ.4
ชุดสูท สพป.อบ.4
27 มิ.ย. 61 การประเมินการอ่าน การเขียน ครั้งที่ 1/ 2561
วันที่  27  มิถุนายน 2561 โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย จะดำเนินการประเมินการอ่านการเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ขอให้คณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย ได้ปฏิบัติตามคำสั่งโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย ที่ 64/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการอ่านการเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ครั้งที่ 1/2561 ให้แล้วเสร็จและรายงานในระบบ ให้ทันตามกำหนด(30 มิถุนายน 2561)
สุภาพ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
26 มิ.ย. 61 กิจกรรมวันสุนทร(ภู่)
โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยียจัดกิจกรรมวันสุนทร(ภู่)และวันต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนและทุกภาคส่วน
ปกติ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
26 มิ.ย. 61 ถึง 27 มิ.ย. 61 กิจกรรมอบรมครู ผู้บริหาร โครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม
วันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00.น นายพิสิทธิ์  หอมสมบัติ และนายอุทัย ทำบุญ เข้าร่วมประชุมอบรม พัฒนากิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม ที่ห้องประชุม 2 สพป.อบ.4
สุภาพ สพป.อบ.4
25 มิ.ย. 61 ประชุมคณะวิทยากร การจัดทำอาหารกลางวัน ระบบ Thai School lunch
เวลา 13.30 น. วันที่ 25 มิถุนายน 2561 นายพิสิทธิ์  หอมสมบัติ เข้าร่วมประชุมคณะวิทยากร เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมอาหารกลางวัน ให้มีคุณภาพ โดยใช้โปรแกรม Thai School lunch ที่ห้องประชุม 1 สพป.อบ.4
สีกากี สพป.อบ.4
25 มิ.ย. 61 ประชุมกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษานาดี นาเยีย
เวลา 09.00 น. วันที่ 25 มิถุนายน 2561 นายพิสิทธิ์  หอมสมบัติ เข้าร่วมประชุมกลุ่มฯนาดี นาเยีย ที่โรงเรียนบ้านหนองแปน 
ชุดสีกากี กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพนาดีนาเยีย
25 มิ.ย. 61 ถึง 29 มิ.ย. 61 กิจกรรมอบรมพัฒนาครู ก่อนแต่งตั้งครูวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
25 - 29 มิถุนายน 2561 นายสาวสุพรรณี พิมพ์หล่อ และนายสุนิพัฒน์ รองสุพรรณ์ เข้ารับการอบรมพัฒนาครู เพื่อรับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะ ครู ชำนาญการพิเศษ ที่โรงแรมเนวาด้าแกรนด์
สุภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
25 มิ.ย. 61 ประชุมทำ MOU ลดปัญหาทางการจราจร
นายสังคม  พิลาทอง เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือทำข้อตกลง การลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ที่สถานีตำรวจอำเภอนาเยีย ในเวลา 10.00 น. วันที่ 25 มิถุนายน 2561
สุภาพ สถานีตำรวจภูธรอำเภอนาเยีย
22 มิ.ย. 61 กิจกรรมทำบุญโรงเรียนและขึ้นบ้านพักครูหลังใหม่
21 มิถุนายน 2561 โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยียจะจัดพิธีทำบุญตักบาตร เลี้ยงพระโรงเรียนและขึ้นบ้านพักครูหลังใหม่ โดยความร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ประชาชน หน่วยงานราชการ คณะครูอาจารย์ นักเรียน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ นักเรียน คณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องตลอดไป (วันอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
สุภาพ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
21 มิ.ย. 61 ประชุมคณะกรรมการจัดทำต้นเทียน อำเภอนาเยีย
ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมประชุมกรรมการจัดทำต้นเทียน อำเภอนาเยีย เวลา 09.00 น. 21 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมอำเภอนาเยีย
สุภาพ อำเภอนาเยีย
21 มิ.ย. 61 กิจกรรมประกวดโครงงาน มูลนิธิเปรม ติณสูนานนท์
21 มิถุนายน 2561 นายพิสิทธิ์ หอมสมบัติ และนางสาวณีรโรจน์ ศรีสุพรรณ เป็นกรรมการตัดสินผลการประกวดโครงงานทางวิชาการ ของมูลนิธิเปรม ติณสูนานนท์ ที่ห้องประชุม 2 สำหรับ.อบ.4
21 มิ.ย. 61 กิจกรรมฐานการเรียนรู้ “วิถีชีวิตชุมชนนาเยีย”
21 มิถุนายน 2561 โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย ร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลนาเยีย จัดกิจกรรมพ่อแม่พาลูกทำขนมพื้นบ้านตามวิถีชีวิตชุมชน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การทำขนม ข้าวต้ม และขันหมากเบ็ง เพื่อเตรียมงานทำบุญโรงเรียนในวันต่อไป
20 มิ.ย. 61 สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีตรวจเยี่ยมและเก็บข้อมูล"การพัฒนารูปแบบงานอนามัยโรงเรียนที่มีคุณภาพ"
วันที่ 20  มิถุนายน  2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอนาเยีย รพ.สต.นาเยีย จะเข้าเยี่ยมและตรวจสุขภาพนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย และเก็บข้อมูล "การพัฒนารูปแบบงานอนามัยโรงเรียนที่มีคุณภาพ" เพื่อหารูปแบบและแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานอนามัยโรงเรียนให้มีคุณภาพที่สุด ต่อไป
สุภาพ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย/รพ.สต.นาเยีย/สาธารณสุขอำเภอนาเยีย/สสจ.อุบลฯ
19 มิ.ย. 61 กิจกรรมการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงบประมาณ ของสถานศึกษา
19 มิถุนายน 2561 คณะทำงานด้านงบประมาณ เข้าอบรมการดำเนินการด้านการเงินและพัสดุ รวมทั้งการดำเนินการอาหารกลางวัน จาก สพป.อบ.4 เพื่อความชัดเจน ถูกต้องในการดำเนินการด้านงบประมาณของโรงเรียน จึงขอส่งคณะครูเข้าร่วมอบรมจำนวน 5 คน คือ 
1.นางนนทวร ไพรศรี
2.นายสุนิพัฒน์ รองสุพรรณ์
3.นางสุพรรณ พิมพ์หล่อ
4.นายราชบัญชา ทองทิพย์
5.นายพิสิทธิ์ หอมสมบัติ
สุภาพ กลุ่มสำโรงขามป้อม สพป.อบ.4
15 มิ.ย. 61 อบรมพัฒนาพื้นฐานงานวิจัย
15 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 - 12.00 นางพัทรินทร์ วงษ์ดี และนางสาวสุชาดา จันทร์ผอง เข้าอบรมการสืบค้นงานวิจัยและฐานข้อมูล ที่ช่วยในการจัดทำผลงานทางวิชาการ ที่ห้องบริการฐานข้อมูลออนไลน์ ชั้น 2 อาคารสารสนเทศสมจิตต์ ยอดเศรษฐี สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15 มิ.ย. 61 กิจกรรมเตรียมความพร้อมรับการตรวจจาก สสจ.อุบลราชธานี
วันที่ 15  มิถุนายน  2561 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเยียและคณะ จะเข้ามาสำรวยและเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินงานอนามัยโรงเรียน ของโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย โดยจะร่วมกับครู นักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย จะร่วมกันตรวจสอบและปรับปรุง งานต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะได้รับการตรวจประเมินในครั้งนี้
14 มิ.ย. 61 อบรมการระวังและป้องกันภัยยาเสพติด ในระดับอนุบาล
14 มิถุนายน 2561 นางสาวพัชราภรณ์ มุ่งสิน เข้ารับการอบรม การเฝ้าระวังและป้องกันภัยยาเสพติด ในนักเรียนระดับปฐมวัย ที่โรงแรมบ้านสวนคุณตา อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จัดโดย สพป.อบ.4
สุภาพ สพป.อบ.4
14 มิ.ย. 61 พิธีไหว้ครูของนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
14  มิถุนายน  2561 โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย จัดให้มีกิจกรรมไหว้ครูของนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย เพื่อคงามเป็นสิริมงคลของนักเรียน ในโอกาสขึ้นภาคเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 และเป็นการปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์อันดีงามให้กับนักเรียน ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมการเรียนรู้อีกอย่างหนึ่ง
ครูชุดสีกากีแขนยาว/นักเรียนแต่งชุดนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
13 มิ.ย. 61 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนประชารัฐ ของ สพป.อบ.4
วันที่ 13 มิถุนายน 2561 นายพิสิทธิ์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย เข้าร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียนประชารัฐ ร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนประชารัฐ ของ สพป.อบ.4 จำนวน  12  โรงเรียน ที่โรงเรียนบ้านดอนกลาง อำเภอวาริบชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
สุภาพ สพป.อบ.4
13 มิ.ย. 61 ประชุมเตรียมการประกวดโครงงานนักเรียน มูลนิธิเปรม ติณสูนานนท์ ประจำปี 2561
13  มิถุนายน  2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมประกวดโครงงานนักเรียน มูลนิธิเปรม ติณสูนานนท์ ประจำปี 2561 ที่ห้องประชุม 2 ให้กับคณะกรรมการผู้รับผิดชอบได้รับทราบ โดยมี นายพิสิทธิ์ หอมสมบัติ และนางสาวณีรโรจน์ ศรีสุพรรณ ร่วมเป็นคณะกรรมการในครั้งนี้ จึงขอให้ทั้ง 2 ท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติงาน ตามวันเวลาดังกล่าว จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
12 มิ.ย. 61 ประเมินวทยฐานะครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์เทศบาลตำบลนาเยีย
ในวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายพิสิทธิ์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย เป็นประธานคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการ ของหัวหน้าศูนย์และครู จำนวน 2 คน มีกรรมการ คือ ครูจากโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ สังกัดเทศบาลวารินชำราบ จำนวน 1 คน และมี ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลตำบลนาเยีย เป็นกรรมการและเลขานุการ
12 มิ.ย. 61 กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียน 1/2561
ในวันที่  12  มิถุนายน 2561 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จะมาตรวจสุขภาพนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. จึงขอให้ครูประจำชั้นและครูในสายชั้น รวมทั้งครูอนามัยโรงเรียน นำนักเรียนเข้าร่วมรับการตรวจสุขภาพ ตามเวลาที่กำหนด โดยพร้อมเพรียงกัน จึงแจ้งมาเพื่อทราบและดำเนินการ
11 มิ.ย. 61 นายอำเภอนาเยียตรวจเยี่ยม การจัดกิจกรรมโครงการอาหารกลางวัน
นายปรีดา อุ่นอุดม ได้เข้าตรวจเยี่ยม ชมการจัดกิจกรรมโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย ในเวลา 11.40 น. โดยได้สอบถามถึงแนวทางการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินการ รวมทั้งกระบวนการดำเนินการโครงการอาหารเสริม(นม)ด้วย ขอบคุณที่ท่านมาให้กำลังใจครับ
09 มิ.ย. 61 ภารกิจของผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
วันนี้ นายพิสิทธิ์ หอมสมบัติ มีภารกิจงาน ดังนี้
 1. เวลา 09.00 น. ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอัสสัมชันอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง ในโอกาสวันประชุมผู้ปกครองนักเรียนแผนกประถมศนึกษาปีที่ 1 - 6 
 2. เวลา 11.00 น. เดินทางไปให้กำลังใจแก่คณะครู นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมวันรักษ์ภาษาไทย ที่โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
 3 เวลา 13.00 น. เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมแสดงมุทิตาจิต ในโอกาส นายไชโย หน่อสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเป่ง ลาออกจากราชการ ที่โรงแรมบ้านสวนคุณตา อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
09 มิ.ย. 61 กิจกรรมแข่งขันกิจกรรมวันรักษ์ภาษาไทย สพป.อบ.4
9 มิถุนายน 2561 โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย ได้มอบหมายให้นางพัทรินทร์ วงษ์ดี วิชาการโรงเรียน และคณะ คือ นายอุทัย ทำบุญ นางนภาพร สังกะเพศ และนายจักรกฤษณ์ พิมพ์วงษ์ นำตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมวันรักษ์ภาษษไทย ระดับ สพป.อบ.4 ที่โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน / ครู แต่งชุดสุภาพ สพป.อบ.4
08 มิ.ย. 61 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
8  มิถุนายน  2561 โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อชี้แจงข้อราชการ และข้อหารือ รวมทั้งการเตรียมกิจกรรมสำคัญต่าง ๆ ของทางโรงเรียนร่วมกัน และอื่นๆด้วย
สุภาพ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
08 มิ.ย. 61 กิจกรรมการตรวจสุขภาพ นักเรียนชั้น อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 3
8 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. โรงพนยาบาลนาเยีย ร่วมกับโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย ดำเนินการตรวจสุขภาพนักเรียน ชั้นอนุบาล และประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 เพื่อให้บริการด้านสุขภาพแก่เด็กในวัยเรียน ตามแนวทางการดูแลสุขภาพของประชาชนชาวไทย
นักเรียนแต่งชุดนักเรียน
07 มิ.ย. 61 รพ.สต.มาดำเนิการตรวจสุขภาพฟันนักเรียนชั้น อนุบาลและ ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยียร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเยีย จะจัดกิจกรรมตรวจทันตสุขภาพ ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนและผู้ปกครองตระหนักและเห็นความสำคัญ ในการรักษาสุขภาพฟันของตนเองและของทุกคน
นักเรียนแต่งกายนักเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเยีย
06 มิ.ย. 61 กิจกรรมปลูกป่า ที่สวนเกษตรเทศบาลตำบลนาเยีย
วันที่ ุ6 ,มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น.โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย ร่วมกับกองสาธารณสุขเทศบาลตำบลนาเยีย และชุมชนจัดกิจกรรมปลูกป่า เพื่่อเป็นการอนุรักษ์ป่าและพันธุ์ไม้ ร่วมทั้งปลูกฝังให้นักเรียนและชุมชน มีจิตสาธารณะ มีจิตใจรักและเห็นความสำคัญ รวมทั้งประโยชน์ของการมีต้นไม้และป่าไม้
นักเรียนแต่งชุดนักเรียน / ครูแต่งกายพร้อมลุยป่า กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาเยีย
05 มิ.ย. 61 ประชุมคณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย จัดประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย เวลา 15.00 น. เพื่อชี้แจงข้อราชการ และประสานงานการปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างราบรื่น ต่อไป
สุภาพ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
04 มิ.ย. 61 กิจกรรม "Big cleaning day" ช.น.ย.
4  มิถุนายน  2561  โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเยีย และเทศบาลตำบลนาเยีย จัดกิจกรรม "Big cleaning day" เพื่อกระตุ้น ส่งเสริม สร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับนักเรียน บุคลากร ชุมชน ร่วมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ให้เกิดความตระหนักและช่วยกันดูแล รักษาสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ของโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย ให้สะอาดเรียบร้อย มีบรรยากาศน่าอยู่ น่าอาศัย เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดี มีความปลอดภัย ส่งผลต่อสุขภาพจิต สุขภาพกาย และพัฒนาการด้านการเรียนรู้ของนักเรียน การปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งผู้มาติดต่องานและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด โรงเรียนขอขอบคุณทั้งสองหน่วยงาน และประชาชนร่วมทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างสูงยิ่ง
นักเรียนแต่งกายนักเรียน / บุคลากรแต่งกายพร้อมปฏิบัติภาคสนาม โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย/รพ.สต.นาเยีย/เทศบาลตำบลนาเยีย
02 มิ.ย. 61 ถึง 03 มิ.ย. 61 การอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Stem ระดับปฐมวัย
นางสาวสุชาดา  จันทร์ผอง ครู รับผิดชอบสอนระดับอนุบาล 2 โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย เข้ารับการอบรมการจัดการเรียนรู้ Stem ที่ห้องประชุม 2 สพป.อบ.4 
สุภาพ สพป.อบ.4 และ สสวท.
02 มิ.ย. 61 ถึง 04 มิ.ย. 61 การอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Stem ระดับปฐมวัย
วันที่ 2 - 4 มิถุนายน 2561 นายพิสิทธิ์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย เข้ารับการอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Stem ระดับปฐมวัย ที่ห้องประชุม 2 สพป.อบ.4
สุภาพ/สีกากี สพป.อบ.4/สสวท.
01 มิ.ย. 61 กิจกรรมอบรมสัมนาบุคลากร ในกลุ่มโรงเรียนนาดีนาเยีย
กลุ่มโรงเรียนนาดีนาเยียซึ่งประกอบไปด้วยโรงเรียน จำนวน 6 โรงเรียน จัดอบรมครูให้มีองค์ความรู้ในการวิเคราะห์หลักสูตร และวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชีวัด ในสาระวิชาต่างๆ เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพให้มากที่สุด โดยใช้สถานที่โรงเรียนบ้านนาดู่ ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี เป็นสถานที่ดำเนินการ
สุภาพ กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพนาดีนาเยีย
31 พ.ค. 61 ประชุมโรงเรียนสุจริต
ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมโรงเรียนสุจริตของ สพป.อบ.4 ที่ห้องประชุม 2 ในเวลา 08.30 น.
สุภาพ สพป.อบ.4
30 พ.ค. 61 นำนักเรียนเรียนทักษะชีวิต ว่ายน้ำ ที่สระว่ายน้ำเทศบาลวารินชำราบ
โรงเรียนมอบหมายให้นายสนอง  สมาธิ นำนักเรียน จำนวน  10  คน เข้าร่วมการเรียนรู้การว่ายน้ำ เป็นทักษะชีวิต สามารถให้ดูแลความปลอดภัยให้กับตนเองและผู้อื่นได้ โดยใช้สถานที่ สระว่ายน้ำ ของเทศบาลวารินชำราบ เป็นเวลา 1 วัน
29 พ.ค. 61 หยุดเรียนวันวิสาขบูชาโลก
โรงเรียนหยุดเรียน ให้คณะครู นักเรียนได้ไปปฏิบัติศาสนกิจ ตามวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น เป็นเวลา 1 วัน ตามกำหนดของทางราชการ
28 พ.ค. 61 กิจกรรมค่ายส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณลักษณะนักเรียน ในโอกาสวันวิสาขบูชา 2561
โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย สพป.อบ.4 จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมคุณธรรม เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา ปี 2561 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พระพุทธศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และเป็นการส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โดยจัดเป็นฐานการเรียนรู้ และทำบุญถวายจตุปัจจัย ไทยทาน ถวายแด่พระภิกษะสงฆ์ตามวัดในเขบริการของโรงเรียน โดยมีวิทยากรครู และพระสงฆ์ ร่วมให้ความรู้และจัดกิจกรรมในครั้งนี้
ครูและนักเรียนแต่งชุดขาวปฏิบัติธรรม โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
26 พ.ค. 61 ถึง 28 พ.ค. 61 อบรม Stem
นางนภาพร สังกะเพศ เข้ารับการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Stem เพื่อผลิตสื่อและเรียนรู้เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นำมาใช้ในโรงเรียนและเผยแพร่แก่บุคลากรในโรงเรียนต่อไป
สุภาพ สพป.อบ.4
25 พ.ค. 61 ประชุมคณะกรรมการกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษานาดีนาเยีย ครั้งที่ 7/2561
ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนาดี  นายเสถียร ศรีบุญ  ประธานคณะกรรมการกลุ่มฯได้ดำเนินการประชุมกลุ่มเพื่อประสานงานและแจ้งข้อราชการ ร่วมกับผู้บริหารและคณะกรรมการกลุ่มฯ เพื่อการปฏิบัติราชการต่อไป
23 พ.ค. 61 อบรม "อสม.น้อย
ในวันที่  23  พฤษภาคม  2561  โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยียร่วมมือกับกองอนามัยและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาเยีย จัดกิจกรรมอบรม "อสม.น้อย" ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ทุกคน โดยใช้อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย โดยมีวิทยากร จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเยีย เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเองและนักเรียนคนอื่นๆ เป็นเบื้องต้น
19 พ.ค. 61 ถึง 21 พ.ค. 61 อบรม Stem
นางนารี ปนิทานัง และนายจักรกฤษ พิมพ์วงศ์ เข้าอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ Stem ที่โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
สุภาพ สสวท.
15 พ.ค. 61 เปิดเรียนวันแรก
นักเรียนและครู โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย เปิดเรียนวันแรกปีการศึกษา 2561
13 พ.ค. 61 โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย ร่วมกิจกรรมบุญบั้งไฟ เทศบาลตำบลนาเยีย
เวลา 12.00 น. โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย จะนำคณะครู และขบวนฟ้อนรำของนักเรียน เข้าร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอีสาน กับเทศบาลตำบลนาเยีย และหมู่บ้านต่าง ๆ ทั้ง 5 หมู่บ้าน เพื่อเป็นการเรียนรู้และร่วมมือกันสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน ให้คงอยู่อย่างภาคภูมิใจ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างบูรณาการกับทุกภาคส่วนได้เป็นอย่างดี
แต่งกายด้วยชุดวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
11 พ.ค. 61 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอนาเยีย
เวลา 09.00น.ผู้บริหารโรงเรียนเข้าประชุมที่ห้องประชุมศึกษานิเทศ สพป.อบ.4 
สุภาพ
10 พ.ค. 61 อบรมครูอนุบาล
เวลา 09.00น.นางสาวสุชาดา จันทร์ผอง ครูระดับชั้นอนุบาล เข้าร่วมประชุมอบรมที่ห้องประชุม 2 สพป.อบ.4
สุภาพ
09 พ.ค. 61 พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร(นักการ)
นายปัญญา  ซาหว้า นักการภารโรง โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย เข้ารับการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ร่วมกับบุคลากรอีกหลายโรงเรียน ที่ห้องประชุม 2 สพป.อบ.4
08 พ.ค. 61 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561
เวลา  09.00 น. โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย จัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน เป็นการประสานงานทำความเข้าใจ ในด้านต่าง ๆให้ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ พร้อมทั้งจ่ายงบประมาณเรียนฟรี ตามนโยบายของภาครัฐ 
07 พ.ค. 61 เปิดลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร
เวลา 13.00 น. ประชุมครูเพื่อเตรียมการจ่ายเงินงบประมาณเรียนฟรี 15 ปี และเตรียมงานอื่นๆ และจัดสถานที่ประชุมผู้ปกครอง ที่อาคารเอนกประสงค์ในวันพรุ่งนี้ (8 พฤษภาคม 2561)
07 พ.ค. 61 ผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมมุทิตาจิตส่งครูย้าย รร.บ้านนาดู่
เวลา 09.00 น. ผู้บริหารเข้าร่วมงานเลี้ยงส่งครู สรกมล โรงเรียนบ้านนาดู่ ย้ายไปที่จังหวัดนครปฐม
23 เม.ย. 61 ประชุมจัดทำแผนและSAR
ประชุมครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนปีการศึกษา  2561 และรายงานผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา  2560
19 เม.ย. 61 ประชุมเตรียมการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561
วันที่  19  เมษายน  2561  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต  4  ได้จัดประชุมเตรียมการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ที่โรงแรมเนวาด้าแกรนด์ เวลา  08.30 - 16.00 น. โดยมี นายบุญรักษ์  ยอดเพชร เลขา สพฐ. เป็นประธานในพิธี  โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม ตามโควต้าจำนวน  4  คน คือ นายพิสิทธิ์  หอมสมบัติ  นายอุทัย  ทำบุญ  นางพัทรินทร์  วงษ์ดี  นางสาวสุพรรณี  พิมพ์หล่อ
17 เม.ย. 61 ประชุมหัวหน้าสายชั้นและคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย เพื่อคัดเลือกหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2561
ในวันที่  17  เมษายน  2561  โรงเรียนชุมชนนาเยีย จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อดำเนินการจัดหาหนังสือแบบเรียนให้กับนักเรียน ในปีการศึกษา  2561
13 เม.ย. 61 ร่วมกิจกรรมสงกรานต์อำเภอนาเยีย
เวลา 09.00 น. วันที่  13  เมษายน  2561  ผู้บริหารและครูร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ของอำเภอนาเยีย  ณ  วัดบ้านนาเยีย  อำเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี
10 เม.ย. 61 คณะครูทุกท่านรับชมการประชุม จาก สพฐ.
คณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยียทุกท่าน  รับชมการประชุม จาก สพฐ. เวลา 09.00 - 12.00 น. และบันทึก Logbook รายงานผู้บริหาร และเก็บเพื่อประกอบการปฏิบัติงานต่อไป
06 เม.ย. 61 กิจกรรมต้อนรับครูใหม่ ช.น.ย. 6 เมษายน 2561
นางสาวสุชาดา  จันทร์ผอง  เดินทางมารายงานตัวในโอกาสย้ายจากโรงเรียนพรหมเจริญ  อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัด สพป.ศก. 3 มาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย อำเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี สังกัด สพป.อบ.4 โดยมีการจัดกิจกรรมต้อนรับ เมื่อวันที่  6  เมษายน  2561 เวลา  11.00 น - 16.00 น.
GIF Image ดาวน์โหลดไฟล์
05 เม.ย. 61 กิจกรรมอบรม การเรียนรู้จากจากศูนย์พัฒนาที่ดิน อำเภอนาเยีย
เมื่อวันที่   5  เมษายน  2561 ผู้บริหารและนายสังคม  พิลาทอง  และนายสนอง  สมธิ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย  ได้นำนักเรียน  จำนวน  20  คน เข้ารับการอบรมการเรียนรู้ตามโครงการ "การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2561" ที่ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตร ของคุณพ่อทวี  ประสานพันธ์ หมอดินอำเภอนาเยีย ได้ความรู้ด้านการใช้แอพพิเคชั่น โปรแกรมการจัดการด้านการเงินและการประกอบอาชีพ และเรียนรู้การคิดการวางแผนชีวิตในการใช้-จ่าย และการผลิตปุ๋ยชีวภาพชนิดต่างๆ ทำให้นักเรียนและครูได้รับความรู้ และได้รับการกระตุ้นแนวคิดที่ดี เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาชีวิตของทุกคนทั้งในปัจจุบันและอนาคต ขอขอบคุณศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวจังหวัดอุบลราชธานี และศูนย์การเรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิทยากร นายทวี  ประสานพันธ์ และคุณครูปุย  ประสานพันธ์ ด้วยความขอบคุณยิ่งครับ
03 เม.ย. 61 กิจกรรมการเตรียมงานปีการศึกษา 2561
ในวันที่  3  เมษายน  2561 เป็นต้นไป คณะครูและบุคลากรทุกท่าน จะร่วมมือกันดำเนินการเตรียมงาน ปีการศึกษา  2561 เพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น เป้าหมาย คือ คุณภาพของผู้เรียนที่ผู้ปกครองไว้วางใจ  ให้โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยียดูแลให้ความรู้ ดังนี้
1. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  2561
2. จัดทำและปรับปรุงหลักสูตร ปีการศึกษา  2561
3. จัดระบบงานตามโครงสร้างการบริหารงานขององค์กร
    - งานบริหารวิชาการ ...ระบบประกันคุณภาพภายใน และเอกสารประกอบ ฯลฯ
    - งานบริหารงบประมาณ ......จัดระบบงานการเงิน และพัสดุ การจัดหา การบำรุงรักษา การจำหน่าย และจัดทำเอกสารประกอบ ฯลฯ
    - งานบริหารบุคลากร การวางระบบการปฏิบัติงาน จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
    - งานบริหารทั่วไป จัดระบบควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ  จัดทำระเบียบปฏิบัติ และจัดระบบเอกสาร รวมทั้งการจำหน่ายเอกสาร ฯลฯ
30 มี.ค. 61 ถึง 01 เม.ย. 61 กิจกรรมทัศนศึกษา คณะครู บุคลากร ช.น.ย.
ในวันที่  30  มีนาคม  2561 - 1  เมษายน  2561  โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย สพป.อบ.4 ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา เพื่อให้บุคลากรได้ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้หลายแห่งในจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งจำทำให้บุคลากรได้รับความรู้ ประสบการณ์ต่างๆมากมาย ทั้งได้พักผ่อนจากการทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง  ตลอดปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา
30 มี.ค. 61 กิจกรรมประชุมการจัดทำหลักสูตร ปี 2560
วันที่  30  มีนาคม  2561 เวลา  13.00 น สพป.อบ.4 ได้จัดการประชุมชี้แจงการจัดทำหลักสูตรการจัดการศึกษา ปี 2560 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาตร์  วิทยาศษสตร์ และภูมิศาสตร์  ณ  ห้องประชุม  2  สพป.อบ.4  โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย ได้มอบหมายให้ นางนภาพร  สังกะเพศ และนายสุนิพัฒน์  รองสุพรรณ์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
28 มี.ค. 61 Open house ช.น.ย./ปัจฉิมนิเทศ/บัณฑิตน้อย ช.น.ย.
ในวันที่ 28 มีนาคม  2561 โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย จัดกิจกรรม Open house เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนทั่วไปได้เข้าเยี่ยมชม โรงเรียน และเยี่ยมชมผลงานของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 และรับทราบแนวนโยบาย ทิศทางการทำงานของโรงเรียน ในปีการศึกษา 2561  รวมทั้งจะได้จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตร และวุฒิบัตร ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียน และกิจกรรมบัณฑิตน้อยให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับอนุบาล 3 เพื่อเข้ารับการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา ต่อไป

ที่โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย ครู ผู้ปกครอง แต่งกายชุดสุภาพ / นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน และสวมชุดครุย โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
26 มี.ค. 61 กิจกรรมค่าย ICT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2
ในวันที่  26  มีนาคม  2561  โรงเรียนจัดกิจกรรมค่าย ICT ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1-2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีประสบการณ์ และมีความรู้ในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนรู้จักส่วนประกอบต่างๆของคอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรมต่างๆที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการสื่อสาร ในการสืบค้นเพื่อการเรียนรู้ รวมทั้งเป็นพื้นฐานในการใช้ ICT ให้เป็นประโยชน์และรู้เท่าทันการใช้ รวมทั้งรู้จักป้องกันอันตรายที่มากับระบบ ICT ดังกล่าวอีกด้วย
25 มี.ค. 61 กิจกรรมรับทุนการศึกษา
ในวันที่  25  มีนาคม  2561  นางพัทรินทร์  วงษ์ดี ครูโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย จะได้นำเด็กหญิงทิพย์รัตน์  ทองประเสริฐ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ดำรงตำแหน่งประธานนักเรียน เป็นผู้ที่มีบุคลิกดี  มีจิตอาสาทำงานต่างๆช่วยโรงเรียน และนำเพื่อนๆ น้องๆ ทำกิจกรรมต่างๆได้เป็นอย่างดี จึงเป็นผู้ที่มีความรู้มีประสบการณ์ที่ดี มีคุณธรรม จึงได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับมอบทุนการศึกษา จากกองทุน "ลูกหลานเมืองอุบลราชธานี" ขอชื่นชม ยินดี ภาคภูมิใจ และมีความเหมาะสมที่จะได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
ครูแต่งชุดสุภาพ นักเรียนแต่งชุดนักเรียน จังหวัดอุบลราชธานี
23 มี.ค. 61 กิจกรรมค่าย ICT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4
ในวันที่  23  มีนาคม  2561  โรงเรียนจัดกิจกรรมค่าย ICT ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3-4 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีประสบการณ์ และมีความรู้ในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนรู้จักส่วนประกอบต่างๆของคอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรมต่างๆที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการสื่อสาร ในการสืบค้นเพื่อการเรียนรู้ รวมทั้งเป็นพื้นฐานในการใช้ ICT ให้เป็นประโยชน์และรู้เท่าทันการใช้ รวมทั้งรู้จักป้องกันอันตรายที่มากับระบบ ICT ดังกล่าวอีกด้วย
22 มี.ค. 61 กิจกรรมค่าย ICT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
ในวันที่  22  มีนาคม  2561  โรงเรียนจัดกิจกรรมค่าย ICT ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5-6 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีประสบการณ์ และมีความรู้ในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนรู้จักส่วนประกอบต่างๆของคอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรมต่างๆที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการสื่อสาร ในการสืบค้นเพื่อการเรียนรู้ รวมทั้งเป็นพื้นฐานในการใช้ ICT ให้เป็นประโยชน์และรู้เท่าทันการใช้ รวมทั้งรู้จักป้องกันอันตรายที่มากับระบบ ICT ดังกล่าวอีกด้วย
22 มี.ค. 61 ถึง 23 มี.ค. 61 การอบรมการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
ในวันที่  22 - 23  มีนาคม  2561  มีการจัดการอบรมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง โดยราชบัณฑิตยสภา ที่โรงแรมลายทอง  จังหวัดอุบลราชธานี  จะมีคณะครูบางส่วนเป็นตัวแทนเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ และนำองค์ความรู้มาถ่ายทอดให้กับบุคลากรทุกท่าน ต่อไป
21 มี.ค. 61 กิจกรรมค่ายวิชาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2
วันที่  21  มีนาคม  2561  โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่  1-2  เพื่อเพิ่มองค์ความรู้และถือโอกาสประเมินประสบการณ์การเรียนรู้ ใน 4 กลุ่มสาระหลัก (ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ) โดยการใช้กิจกรรมต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนได้ คิดและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ โดยบูรณาการการเรียนรู้ในลักษณะการเล่นปนเรียน อย่างสนุกสนานและได้ความรู้
21 มี.ค. 61 โครงการส่งเสริมการจัดการขยะอันตราย
โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย ร่วมกับเทศบาลตำบลนาเยีย จัดกิจกรรมการอบรมการจัดการขยะอันตราย โดยใช้สถานที่ ศาลาประชาคม หมู่ที่  4  ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี  มีคณะครู จำนวน 4 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  จำนวน  55  คนเข้าร่วมการเรียนรู้ในครั้งนี้
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
20 มี.ค. 61 กิจกรรมค่ายวิชาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4
วันที่  20  มีนาคม  2561  โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่  3-4 เพื่อเพิ่มองค์ความรู้และถือโอกาสประเมินประสบการณ์การเรียนรู้ ใน 4 กลุ่มสาระหลัก (ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ) โดยการใช้กิจกรรมต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนได้ คิดและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ โดยบูรณาการการเรียนรู้ในลักษณะการเล่นปนเรียน อย่างสนุกสนานและได้ความรู้
19 มี.ค. 61 กิจกรรมค่ายวิชาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
วันที่  19  มีนาคม  2561  โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่  5-6 เพื่อเพิ่มองค์ความรู้และถือโอกาสประเมินประสบการณ์การเรียนรู้ ใน 4 กลุ่มสาระหลัก (ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ) โดยการใช้กิจกรรมต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนได้ คิดและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ โดยบูรณาการการเรียนรู้ในลักษณะการเล่นปนเรียน อย่างสนุกสนานและได้ความรู้
15 มี.ค. 61 กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเสร็จสิ้นภารกิจการสอบบบบบบ
วันที่  15  มีนาคม  2561  คณะครู นักเรีบยน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย เดินทางไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดยโยธร  หลังจากที่นักเรียนได้เตรียมตัวและทำการสอบ O-net ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงถือโอกาสได้ไปพักผ่อน โดยเดินทางศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ โดยนักเรียนและคณะครูร่วมกันเลือกที่จะเดินทางไปทัศนศึกษาที่ สวนอุทยานพญาแถน  และเยี่ยมชมพระธาตุก่องข้าวน้อย เพื่อศึกษาความเป็นมาและซึมซับเอาคุณธรรมต่างๆ มาใช้ปฏิบัติต่อผู้มีพระคุณ ในชีวิตประจำวันต่อไป
13 มี.ค. 61 ประเมินความชอบ ของผู้บริหารโรงเรียน ชนย.
รองฯ ประจำกลุ่มและศึกษานิเทศ จะเข้าประเมินความดี ความชอบ เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดืือน ผู้บริหาร ในเวลาประมาณช่วงบ่ายวันที่ 13 มีนาคม 2561
08 มี.ค. 61 ถึง 09 ก.พ. 61 "โครงการ การเรียนนรู้แบบเอาชีวิตเป็นตัวตั้ง สร้างสุขภาวะสู่ความยั่งยืน"
คณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ การเรียนรู้แบบเอาชีวิตเป็นตัวตั้ง สร้างสุขภาวะสู่ความยั่งยืน โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย จำนวน  7  คน  คือ  นายพิสิทธิ์  หอมสมบัติ  นายสังคม  พิลาทอง  นางพัทรินทร์  วงษ์ดี  นายสุนิพัฒน์  รองสุพรรณ์  นางสาวพัชราภรณ์  มุ่งสิน  นายราชบัญชา  ทองทิพย์  นางชมภูนุช  พรมภักดี  จะเดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับโรงเรียนในกลุ่มฯ จำนวน 57 โรงเรียน ณ โรงแรม..... จังหวัดนครพนม ในวันที่  8 - 9 มีนาคม  2561 เพื่อนำเสนอผลการจัดกิจกรรมของโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย และศึกษาดูงานจากผลงานของโรงเรียนต่าง ๆ ที่มานำเสนอผลงานในครั้งนี้ คาดว่าบุคลากรจะได้ประสบการณ์มากมายกลับมาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย ต่อไป

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
นครพนม / lสุภาพ โรงเรียนบ้านคูเมือง
07 มี.ค. 61 การสอบ Nt ปี 61
กำหนดการทดสอบ Nt ประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา  2560  ในวันที่  7  มีนาคม  2561 ขอให้เตรียมให้พร้อมนะครับ  JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
นักเรียนแต่งกายนักเรียนสุภาพ ครูผู้เกี่ยวข้องแต่งกายสุภาพ สพป.อบ.4
06 มี.ค. 61 ทดสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง และข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ สพป.อบ.4 ปีการศึกษา 2560
ในวันที่  6  มีนาคม  2561  สพป.อบ.4 กำหนดให้เป็นวันทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,5 และมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 โดยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ททสอบในวิชาภาษาไทย , ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4,5 จัดสอบในวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศษสตร์ และสอบข้อสอบวัดผลสัมฤทธฺ์ ของสพป.อบ.4 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ใน 5 สาระวิชาหลักอีกด้วย(ไทย คณิต วิทย์ สังคม อังกฤษ)
- สพป.อบ.4
28 ก.พ. 61 ทดสอบการอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
การทดสอบการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กำหนดไว้ในวันที่  28  กุมภาพันธ์  2561 "จงเตรียมพร้อม" JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียนสุภาพ ครูผู้เกี่ยวข้องแต่งกายสุภาพ สพป.อบ.4
26 ก.พ. 61 ประชุมกรรมการคุมสอบ การอ่าน ป.1
สพป.อบ.4 โดย ศน.พันพนา มุสิกสาร จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการสอบ การอ่าน เขียน ป.1 ให้กับ คณะกรรมการคุมสอบและกรรมการบันทึกคะแนน จึงขอเชิญคณะกรรมการ ส่งเข้ารวมประชุมอย่างน้อยห้องละ 1 คน พร้อม กก .บันทึกผล ในวันที่  26  กุมภาพันธ์  2561 ณ  ห้องประชุม 2  สพป.อบ.4 เวลา 09.00 น.
ห้องประชุม 2 สพป.อบ.4 ชุดสีกากี กลุ่มนิเทศ สพป.อบ.4
23 ก.พ. 61 กิจกรรมปล้องกันไข้เลือดออกและทำลายยุงลาย
23  กุมภาพันธ์  2561 โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย ร่วมกับกองสาธารณสุข เทศบาลตำบลนาเยีย จัดกิจกรรมการเรียนรู้ "เรื่องการป้องกันไข้เลือดออก และทำลายยุงลาย ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาเยีย
ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาเยีย / ชุดนักเรียน ครูชุดสุภาพ เทศบาลนาเยีย
22 ก.พ. 61 ศึกษาการการทำกิจกรรม "โครงการโรงเรียนปลอดขยะ"
22  กุมภาพันธ์  2561 โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย ร่วมมือกับกองสาธารณสุข เทศบาลตำบลนาเยีย จัดกิจกรรม โครงการโรงเรียนปลอดขยะ ที่หมู่ 4 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จ.อุบลราชธานี เพื่อเพิ่มเติมความรู้นำมาใช้ในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนและนักเรียนต่อไป โดยมีนักเรียนจากชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน  65  คน และครู จำนวน  4  คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ 4 โดยครูแต่งกาย สุภาพ นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน
19 ก.พ. 61 ศึกษาดูงานโครงการ"โรงเรียนปลอดขยะ"
วันที่  19  กุมภาพันธ์  2561  08.88 น. เทศบาลตำบลนาเยียร่วมกับโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยียและโรงเรียนวัดนาเยียวิทยา จะนำเจ้าหน้าที่จากกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนาเยีย คณะครู นักเรียนจากทั้ง 2  โรงเรียน เดินทางไปศึกษาดูงาน "โครงการโรงเรียนปลอดขยะ" ที่โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง สพป.อบ.1 อำเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี  เพื่อที่จะนำมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดการพัฒนาการกำจัดขยะ และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ภายในโรงเรียนและชุมชนนาเยีย ให้เอื้อต่อการอยู่อาศัยและมีผลดีต่อสุขภาพจิต สุขภาพกายของประชาชนในชุมชนต่อไป
ครูชุดสุภาพ / นักเรียนใส่ชุดนักเรียน เทศยาลตำบลนาเยีย
16 ก.พ. 61 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4,5
วันที่  15-16  กุมภาพันธ์  2561  โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย  จัดกิจกรรมเข้าค่ายและเดินทางไกล  ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4 - 6  เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ตามหลักสูตรลูกเสือ  ซึ่งจะทำให้เกิดประสบการณ์ชีวิตอย่างรอบด้าน
ชุดลูกเสือทั้งครู นักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
13 ก.พ. 61 ประชุมกลุ่มนาดีนาเยีย
13  กุมภาพันธ์  2561 นายเสถียร  ศรีบุญ ประธานกลุ่มนาดีนาเยีย เชิญผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มฯ ประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  ณ  โรงเรียนบ้านหนองแปน  ตำบลนาดี  อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี (ตามหนังสือแนบ)
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
ที่โรงเรียนบ้านหนองแปน ชุดสุภาพ กลุ่มฯนาดีนาเยีย
12 ก.พ. 61 ประชุมประธานกลุ่มและหัวหน้าสนามสอบ Nt
วันที่  12  กุมภาพันธ์  2561  นายนิรัตน์  ทะมีพันธ์  ผอ.สพป.อบ.4  เป็นประธานเปิดการประชุม ประธานกลุ่มส่งเสริมปรสิทธิภาพฯ และหัวหน้าสนามสอบ อ่านภาษาไทย สอบข้อสอบมาตรฐานกลาง สอบ Nt และสอบข้อสอบ สพป.อบ.4 ตามรายละเอียดในวาระการประชุม (ตามแนบ)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
สุภาพ สพป.อบ.4
09 ก.พ. 61 ศึกษาดูงาน"การปฏิบัติงานการจัดการศึกษา ของโรงเรียนในเครือเซนต์คาเบียล"
วันที่ 9 - 10  กุมภาพันธ์  2561  นายพิสิทธิ์  หอมสมบัติ เดินทางไปศึกษาดูงาน "การปฏิบัติงานการจัดการศึกษา ของโรงเรียนในเครือเซนต์คาเบียล" ที่โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
งานเลี้ยง "ชุดมนต์รักลูกทุ่ง" งานประชุมและดูงาน "ชุดสูทสีดำ" รร.อัสสัมชัญอุบลราชธานี
09 ก.พ. 61 กิจกรรม "เดินทางไกลลูกเสือสำรอง"
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกล ของลูกเสือสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 เพื่อให้เป็นไปตามหลักสูตร และเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรกำหนด ต่อไป
ชุดลูกเสือ ทั้งครูและนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
09 ก.พ. 61 กิจกรรมค่าย ICT ระดับชั้นอนุบาล
วันที่  9  กุมภาพันธ์  2561 คณะครูระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย สพป.อบ.4 ได้จัดกิจกรรม "ค่าย ICT เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ ให้กับนักเรียน เป็นการให้นักเรียนได้ซึมซับและคุ้นเคย และมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ให้เกิดประโยชน์และมีคุณค่าต่อการเรียนรู้ของแต่ละคนต่อไป
สถานที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ ของ กศน. ที่วัดป่านาเยีย แต่งกาย ชุดนักเรียน ช่วงชั้นอนุบาล ช.น.ย.
05 ก.พ. 61 ทำ MOU กับเทศบาลนาเยีย เกี่ยวกับโครงการและงบประมาณ
เวลา 09.00 น. วันที่  5  กุมภาพันธ์  2561  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย เข้าทำข้อตกลง(MOU) ความร่วมมือ  ในการดำเนินโครงการและงบประมาณ ในปีการศึกษา  2561
สุภาพ เทศบาลนาเยีย
05 ก.พ. 61 ร่วมกิจกรรมการตรวจประเมินผู้ใหญ่บ้านดีเด่น อำเภอนาเยีย
ในเวลา  12.30 น. วันที่  5  กุมภาพันธ์  2561  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย  เข้าร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจ ในการประเมินผู้ใหญ่บ้านดีเด่น ปี  2561  (นายนิยม  เจริญ)  ณ  ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่  3  ตำบลนาเยีย  อำเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี
สุภาพ อำเภอนาเยีย
03 ก.พ. 61 การสอบ O-net 61
กำหนดสอบ O-net ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบครับ และรายงานการดำเนินการเมื่อเสร็จสิ้นทุกวิชา www.niets.or.th
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
เรียบร้อย โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
31 ม.ค. 61 การประชุมชี้แจงการทำงานของคณะกรรมการ การจัดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ปีการศึกษา 2560
ในวันที่  31  มกราคม  2561  สพป.อบ.4 ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานในการจัดสอบ O-net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยให้สนามสอบในอำเภอวารินชำราบ  เข้าร่วมประชุมในเวลา  09.00 น. และสนามสอบในอำเภอสำโรง  อำเภอสว่างวีระวงศ์ และอำเภอนาเยีย เข้าประชุมในเวลา 13.00 น.
สภาพ สพป.อบ.4
30 ม.ค. 61 ร่วมกิจกรรมการตรวจประเมินผู้ใหญ่บ้านดีเด่น อำเภอนาเยีย
เวลา  10.00 น. วันที่ 30  มกราคม  2561  ผู้บริหารโรงเรียนเข้าร่วมให้ข้อมูล  ในการประกวดผู้ใหญ่บ้านดีเด่น นายนิยม  เจริญ  ณ  ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  3  บ้านนาเยีย  อำเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีนายปรีดา  อุ่นอุดม  นายอำเภอนาเยีย และคณะกรรมการเข้าทำการตรวจประเมินในครั้งนี้
สุภาพ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ตำบลนาเยีย
29 ม.ค. 61 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ภายใต้โครงการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
เมื่อวันจันทร์ ที่ 29  มกราคม  2561  สาธารณสุจจังหวัดอุบลราชธานี  ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี  ภายใต้โครงการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี  ณ  โรงแรมกิจตรง วิลล์ รีสอร์ท  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี
สุภาพ สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
23 ม.ค. 61 ประชุมจัดทำงบประมาณ โครงการประชารัฐ ปี 2562
เวลา 09.00 น. วันที่ 23 มกราคม 2561 ผู้บริหารโรงเรียนเข้าประชุมเพื่อจัดทำงบประมาณ ตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ เพื่อประสานงานรายละเอียด ดำเนินการจัดส่งให้ สพฐ. ให้ทันวันที่ 31 มกราคม 2561 ให้จงได้
23 ม.ค. 61 ประเมินวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ด้าน 1,2 ครูนภาพร สังกะเพศ
คณะกรรมการประเมินวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ วิชาการงานอาชีพ ด้านที่ 1,2 จะทำการประเมินผลงานของ นางนภาพร  สังกะเพศ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย ในวันที่  23  มกราคม  2561  เวลา 09.00 น.
แต่งกายสุภาพ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
22 ม.ค. 61 ร่วมงานวันสถาปนาโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไปที่โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก ได้จัดกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนขึ้น และได้มีหนังสือเชิญผู้บริหารไปร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้
สีกากี นยศ.
19 ม.ค. 61 สถานศึกษาทุกแห่งในอำเภอนาเยีย เข้าร่วมแข่งขันกีฬาอำเภอนาเยีย เพื่อกระชับความสามัคคี
ทุกหน่วยงานในอำเภอนาเยีย เข้าร่วมแข่งขันกีฬาหน่วยงานอำเภอนาเยีย ในวันที่  19  มกราคม  2561  โดยโรงเรียนทุกแห่งร่วมกันเพื่อจัดทีมเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย ในช่วงเย็นจะมีการสังสรรค์เพื่อความสนุกสนานและกระชับความสัมพันธ์ของทุกหน่วยงานต่อไป
ชุดกีฬา ท้องถิ่นอำเภอนาเยีย
18 ม.ค. 61 จัดประชุมชี้แจงการสอบทางการศึกษา(O-net) ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย สพป.อบ.4 ดำเนินการจัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนทั้ง 15 โรงเรียน ในเขตอำเภอนาเยีย เพื่อชี้แจงแนวทางในการดำเนินการสอบ O-net ประจำปีการศึกษา 2560  ในวันที่  18  มกราคม  2561 เพื่อให้ทุกโรงเรียนมีความเข้าใจตรงกัน และมีความตระหนักในการดำเนินการสอบให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด  ซึ่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกโรงเรียนในอำเภอนาเยีย  จำนวน  290  คน จะต้องเข้าสอบที่หน่วยสอบ  โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย ในวันที่  3  กุมภาพันธ์  2561 นี้
สุภาพ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
17 ม.ค. 61 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-net)
สพป.อบ.4 จัดประชุมเพื่อเตรียมการจัดสอบทางการศึกษา(O-net) ปีการศึกษา 2560 ที่ห้องประชุม 2 สพป.อบ.4 ในเวลา 09.00 น. วันที่ 17 มกราคม 2561 ให้กับประธานกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาทุกกลุ่ม และประธานหน่วยสอบ โดยมี นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์ ผอ.สพป.อบ.4 เป็นประธานในการประชุม และมี นายวันชัย  บุญทอง รอง ผอ.สพป.อบ.4 และคณะศึกษานิเทศก์ ดำเนินการชี้แจงรายละเอียดในการดำเนินการสอบ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ที่จะถึงนี้
สุภาพ สพป.อบ.4
16 ม.ค. 61 วันครู ประจำปี 2561
http://www.komchadluek.net/news/edu-health/307298  วันที่ 16 มกราคม ของทุกปีถูกกำหนดให้เป็น "วันครู" เป็นวันหยุดของสถานศึกษา และเปิดโอกาสใหนักเรียนได้กลับมาแสดงความเคารพและพบปะกับคุณครูผู้ที่เคยสอนในอดีต JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
สุภาพผ้าไทย สพป.อบ.4
13 ม.ค. 61 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ อำเภอนาเยีย
เทศบาลอำเภอนาเยีย ร่วมกับหน่วยงานราชการของอำเภอนาเยีย ได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้น ในวันที่  13  มกราคม  2561  ณ  บริเวณสวนปู่ตา เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ในเขตเทศบาลนาเยียและบริเวณใกล้เคียง  ได้มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมวันเด็ก และร่วมแสดงออกเพื่อการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน โดยผู้ใหญ่ได้มองเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน ที่จะต้องเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพต่อไปในอนาคต  โดยมีคำขวัญของท่านนายกรัฐมนตรี นายประยุทธ  จันทร์โอชา มอบให้เด็กทุกคนว่า "รู้คิด  รู้เท่าทัน  สร้างสรรค์เทคโนโลยี"
สุภาพ เทศบาลตำบลนาเยีย
11 ม.ค. 61 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและ รพ.สต.นาเยีย ร่วมกับ ชนย.
ในช่วงเช้านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ของโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย จะรับการตรวจสุขภาพจากเจ้าหน้าที่ รพ.สต.นาเยีย และคณะทีมงานจาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในช่วงบ่ายคณะทำงานจะทำการสำรวจสภาพแวดล้อมของโรงเรียน  เพื่อที่จะวิเคราะห์ถึงแนวทางการเกิดภัยพิบัติ และหาแนวทางป้องกันต่อไป
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10 ม.ค. 61 กำหนดการสอบ Pree O-net ปี 2560 ในวันที่ 10 มกราคม 2561 สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
กำหนดการสอบ Pree O-net ปี 2560  ในวันที่  10  มกราคม  2561 สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย ขอให้วิชาการโรงเรียน  คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ และนักเรียนเตรียมปฏิบัติการให้พร้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
10 ม.ค. 61 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและ รพ.สต.นาเยีย ร่วมกับ ชนย.
คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเยีย จะเข้ามาดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย เป็นวันแรก
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
09 ม.ค. 61 ผอ.เข้าประชุมผู้บริหารโรงเรียนของ สพป.อบ.4ที่ รร.บ้านนาจาน
ในวันที่ 9 ธันวาคม  2561 นายนิรัตน์  ทะมีพันธ์ ท่าน ผอ.สพป.อบ. 4 พร้อมด้วยนายวันชัย  บุญทอง รอง ผอ.สพป.อบ.4 และคณะศึกษานิเทศก์ ได้ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในเขตอำเภอนาเยีย ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนาจาน เพื่อพบปะและมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ในโอกาสมารับหน้าที่ใหม่
สุภาพ โรงเรียนบ้านนาจาน
05 ม.ค. 61 กิจกรรมตุ้มโฮมศูนย์การเรียนรู้ ณ ศูนย์การเรียนรู้ ในเวลา 15.00 น.
เวลา  15.00 น. คณะครูและวิทยากร พร้อมทั้งชุมชนร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความคุ้นเคยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งติดตามความคืบหน้า การดำเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา 
สุภาพ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
04 ม.ค. 61 ประชุมจัดทำแผนพัฒนาประจำปี ของเทศบาลตำบลนาเยีย
นายสังคม  พิลาทอง  ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาประจำปี  2561 ของเทศบาลตำบลนาเยีย ที่ห้องประชุมเทศบาลนาเยีย วันที่ 4 มกราคม  2561  เวลา  10.00 น.
สุภาพ เทศบาลตำบลนาเยีย
04 ม.ค. 61 ประชุมหัวหน้าสายเตรียมงานจัดกิจกรรมวันเด็ก
ขอเชิญหัวหน้าสาย ประชุมเพื่อรับทราบและกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ ปี 2561" ที่ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย ในวันที่ 4 มกราคม  2561 เวลา 15.00 น.
สุภาพ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
03 ม.ค. 61 ผอ.ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานวันเด็ก ที่เทศบาลตำบลนาเยีย
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2561 ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาเยีย วันที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. 
สุภาพ เทศบาลตำบลนาเยีย
03 ม.ค. 61 บุคลากร ชนย.พบปะสังสรรค์ ที่ห้องประชุม รร.ชนย. เวลา 15.00 น.
ผู้บริหารและครู ชนย. จัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์ในโอกาสเทศกาลวันปีใหม่ เพื่อความสมัครสมาน สามัคคี ระหว่างบุคลากร ในวันที่  3 มกราคม  2561 เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย