ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
03 ม.ค. 61 ผอ.ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานวันเด็ก ที่เทศบาลตำบลนาเยีย
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2561 ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาเยีย วันที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. 
สุภาพ เทศบาลตำบลนาเยีย
03 ม.ค. 61 บุคลากร ชนย.พบปะสังสรรค์ ที่ห้องประชุม รร.ชนย. เวลา 15.00 น.
ผู้บริหารและครู ชนย. จัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์ในโอกาสเทศกาลวันปีใหม่ เพื่อความสมัครสมาน สามัคคี ระหว่างบุคลากร ในวันที่  3 มกราคม  2561 เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
04 ม.ค. 61 ประชุมจัดทำแผนพัฒนาประจำปี ของเทศบาลตำบลนาเยีย
นายสังคม  พิลาทอง  ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาประจำปี  2561 ของเทศบาลตำบลนาเยีย ที่ห้องประชุมเทศบาลนาเยีย วันที่ 4 มกราคม  2561  เวลา  10.00 น.
สุภาพ เทศบาลตำบลนาเยีย
04 ม.ค. 61 ประชุมหัวหน้าสายเตรียมงานจัดกิจกรรมวันเด็ก
ขอเชิญหัวหน้าสาย ประชุมเพื่อรับทราบและกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ ปี 2561" ที่ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย ในวันที่ 4 มกราคม  2561 เวลา 15.00 น.
สุภาพ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
05 ม.ค. 61 กิจกรรมตุ้มโฮมศูนย์การเรียนรู้ ณ ศูนย์การเรียนรู้ ในเวลา 15.00 น.
เวลา  15.00 น. คณะครูและวิทยากร พร้อมทั้งชุมชนร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความคุ้นเคยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งติดตามความคืบหน้า การดำเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา 
สุภาพ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
09 ม.ค. 61 ผอ.เข้าประชุมผู้บริหารโรงเรียนของ สพป.อบ.4ที่ รร.บ้านนาจาน
ในวันที่ 9 ธันวาคม  2561 นายนิรัตน์  ทะมีพันธ์ ท่าน ผอ.สพป.อบ. 4 พร้อมด้วยนายวันชัย  บุญทอง รอง ผอ.สพป.อบ.4 และคณะศึกษานิเทศก์ ได้ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในเขตอำเภอนาเยีย ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนาจาน เพื่อพบปะและมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ในโอกาสมารับหน้าที่ใหม่
สุภาพ โรงเรียนบ้านนาจาน
10 ม.ค. 61 กำหนดการสอบ Pree O-net ปี 2560 ในวันที่ 10 มกราคม 2561 สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
กำหนดการสอบ Pree O-net ปี 2560  ในวันที่  10  มกราคม  2561 สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย ขอให้วิชาการโรงเรียน  คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ และนักเรียนเตรียมปฏิบัติการให้พร้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
10 ม.ค. 61 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและ รพ.สต.นาเยีย ร่วมกับ ชนย.
คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเยีย จะเข้ามาดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย เป็นวันแรก
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11 ม.ค. 61 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและ รพ.สต.นาเยีย ร่วมกับ ชนย.
ในช่วงเช้านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ของโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย จะรับการตรวจสุขภาพจากเจ้าหน้าที่ รพ.สต.นาเยีย และคณะทีมงานจาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในช่วงบ่ายคณะทำงานจะทำการสำรวจสภาพแวดล้อมของโรงเรียน  เพื่อที่จะวิเคราะห์ถึงแนวทางการเกิดภัยพิบัติ และหาแนวทางป้องกันต่อไป
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13 ม.ค. 61 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ อำเภอนาเยีย
เทศบาลอำเภอนาเยีย ร่วมกับหน่วยงานราชการของอำเภอนาเยีย ได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้น ในวันที่  13  มกราคม  2561  ณ  บริเวณสวนปู่ตา เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ในเขตเทศบาลนาเยียและบริเวณใกล้เคียง  ได้มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมวันเด็ก และร่วมแสดงออกเพื่อการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน โดยผู้ใหญ่ได้มองเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน ที่จะต้องเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพต่อไปในอนาคต  โดยมีคำขวัญของท่านนายกรัฐมนตรี นายประยุทธ  จันทร์โอชา มอบให้เด็กทุกคนว่า "รู้คิด  รู้เท่าทัน  สร้างสรรค์เทคโนโลยี"
สุภาพ เทศบาลตำบลนาเยีย
16 ม.ค. 61 วันครู ประจำปี 2561
http://www.komchadluek.net/news/edu-health/307298  วันที่ 16 มกราคม ของทุกปีถูกกำหนดให้เป็น "วันครู" เป็นวันหยุดของสถานศึกษา และเปิดโอกาสใหนักเรียนได้กลับมาแสดงความเคารพและพบปะกับคุณครูผู้ที่เคยสอนในอดีต JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
สุภาพผ้าไทย สพป.อบ.4
17 ม.ค. 61 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-net)
สพป.อบ.4 จัดประชุมเพื่อเตรียมการจัดสอบทางการศึกษา(O-net) ปีการศึกษา 2560 ที่ห้องประชุม 2 สพป.อบ.4 ในเวลา 09.00 น. วันที่ 17 มกราคม 2561 ให้กับประธานกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาทุกกลุ่ม และประธานหน่วยสอบ โดยมี นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์ ผอ.สพป.อบ.4 เป็นประธานในการประชุม และมี นายวันชัย  บุญทอง รอง ผอ.สพป.อบ.4 และคณะศึกษานิเทศก์ ดำเนินการชี้แจงรายละเอียดในการดำเนินการสอบ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ที่จะถึงนี้
สุภาพ สพป.อบ.4
18 ม.ค. 61 จัดประชุมชี้แจงการสอบทางการศึกษา(O-net) ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย สพป.อบ.4 ดำเนินการจัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนทั้ง 15 โรงเรียน ในเขตอำเภอนาเยีย เพื่อชี้แจงแนวทางในการดำเนินการสอบ O-net ประจำปีการศึกษา 2560  ในวันที่  18  มกราคม  2561 เพื่อให้ทุกโรงเรียนมีความเข้าใจตรงกัน และมีความตระหนักในการดำเนินการสอบให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด  ซึ่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกโรงเรียนในอำเภอนาเยีย  จำนวน  290  คน จะต้องเข้าสอบที่หน่วยสอบ  โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย ในวันที่  3  กุมภาพันธ์  2561 นี้
สุภาพ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
19 ม.ค. 61 สถานศึกษาทุกแห่งในอำเภอนาเยีย เข้าร่วมแข่งขันกีฬาอำเภอนาเยีย เพื่อกระชับความสามัคคี
ทุกหน่วยงานในอำเภอนาเยีย เข้าร่วมแข่งขันกีฬาหน่วยงานอำเภอนาเยีย ในวันที่  19  มกราคม  2561  โดยโรงเรียนทุกแห่งร่วมกันเพื่อจัดทีมเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย ในช่วงเย็นจะมีการสังสรรค์เพื่อความสนุกสนานและกระชับความสัมพันธ์ของทุกหน่วยงานต่อไป
ชุดกีฬา ท้องถิ่นอำเภอนาเยีย
22 ม.ค. 61 ร่วมงานวันสถาปนาโรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไปที่โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก ได้จัดกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนขึ้น และได้มีหนังสือเชิญผู้บริหารไปร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้
สีกากี นยศ.
23 ม.ค. 61 ประชุมจัดทำงบประมาณ โครงการประชารัฐ ปี 2562
เวลา 09.00 น. วันที่ 23 มกราคม 2561 ผู้บริหารโรงเรียนเข้าประชุมเพื่อจัดทำงบประมาณ ตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ เพื่อประสานงานรายละเอียด ดำเนินการจัดส่งให้ สพฐ. ให้ทันวันที่ 31 มกราคม 2561 ให้จงได้
23 ม.ค. 61 ประเมินวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ด้าน 1,2 ครูนภาพร สังกะเพศ
คณะกรรมการประเมินวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ วิชาการงานอาชีพ ด้านที่ 1,2 จะทำการประเมินผลงานของ นางนภาพร  สังกะเพศ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย ในวันที่  23  มกราคม  2561  เวลา 09.00 น.
แต่งกายสุภาพ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
29 ม.ค. 61 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ภายใต้โครงการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
เมื่อวันจันทร์ ที่ 29  มกราคม  2561  สาธารณสุจจังหวัดอุบลราชธานี  ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี  ภายใต้โครงการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี  ณ  โรงแรมกิจตรง วิลล์ รีสอร์ท  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี
สุภาพ สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
30 ม.ค. 61 ร่วมกิจกรรมการตรวจประเมินผู้ใหญ่บ้านดีเด่น อำเภอนาเยีย
เวลา  10.00 น. วันที่ 30  มกราคม  2561  ผู้บริหารโรงเรียนเข้าร่วมให้ข้อมูล  ในการประกวดผู้ใหญ่บ้านดีเด่น นายนิยม  เจริญ  ณ  ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  3  บ้านนาเยีย  อำเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีนายปรีดา  อุ่นอุดม  นายอำเภอนาเยีย และคณะกรรมการเข้าทำการตรวจประเมินในครั้งนี้
สุภาพ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ตำบลนาเยีย
31 ม.ค. 61 การประชุมชี้แจงการทำงานของคณะกรรมการ การจัดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ปีการศึกษา 2560
ในวันที่  31  มกราคม  2561  สพป.อบ.4 ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานในการจัดสอบ O-net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยให้สนามสอบในอำเภอวารินชำราบ  เข้าร่วมประชุมในเวลา  09.00 น. และสนามสอบในอำเภอสำโรง  อำเภอสว่างวีระวงศ์ และอำเภอนาเยีย เข้าประชุมในเวลา 13.00 น.
สภาพ สพป.อบ.4
03 ก.พ. 61 การสอบ O-net 61
กำหนดสอบ O-net ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบครับ และรายงานการดำเนินการเมื่อเสร็จสิ้นทุกวิชา www.niets.or.th
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
เรียบร้อย โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
05 ก.พ. 61 ทำ MOU กับเทศบาลนาเยีย เกี่ยวกับโครงการและงบประมาณ
เวลา 09.00 น. วันที่  5  กุมภาพันธ์  2561  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย เข้าทำข้อตกลง(MOU) ความร่วมมือ  ในการดำเนินโครงการและงบประมาณ ในปีการศึกษา  2561
สุภาพ เทศบาลนาเยีย
05 ก.พ. 61 ร่วมกิจกรรมการตรวจประเมินผู้ใหญ่บ้านดีเด่น อำเภอนาเยีย
ในเวลา  12.30 น. วันที่  5  กุมภาพันธ์  2561  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย  เข้าร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจ ในการประเมินผู้ใหญ่บ้านดีเด่น ปี  2561  (นายนิยม  เจริญ)  ณ  ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่  3  ตำบลนาเยีย  อำเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี
สุภาพ อำเภอนาเยีย
09 ก.พ. 61 ศึกษาดูงาน"การปฏิบัติงานการจัดการศึกษา ของโรงเรียนในเครือเซนต์คาเบียล"
วันที่ 9 - 10  กุมภาพันธ์  2561  นายพิสิทธิ์  หอมสมบัติ เดินทางไปศึกษาดูงาน "การปฏิบัติงานการจัดการศึกษา ของโรงเรียนในเครือเซนต์คาเบียล" ที่โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
งานเลี้ยง "ชุดมนต์รักลูกทุ่ง" งานประชุมและดูงาน "ชุดสูทสีดำ" รร.อัสสัมชัญอุบลราชธานี
09 ก.พ. 61 กิจกรรม "เดินทางไกลลูกเสือสำรอง"
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกล ของลูกเสือสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 เพื่อให้เป็นไปตามหลักสูตร และเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรกำหนด ต่อไป
ชุดลูกเสือ ทั้งครูและนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
09 ก.พ. 61 กิจกรรมค่าย ICT ระดับชั้นอนุบาล
วันที่  9  กุมภาพันธ์  2561 คณะครูระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย สพป.อบ.4 ได้จัดกิจกรรม "ค่าย ICT เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ ให้กับนักเรียน เป็นการให้นักเรียนได้ซึมซับและคุ้นเคย และมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ให้เกิดประโยชน์และมีคุณค่าต่อการเรียนรู้ของแต่ละคนต่อไป
สถานที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ ของ กศน. ที่วัดป่านาเยีย แต่งกาย ชุดนักเรียน ช่วงชั้นอนุบาล ช.น.ย.
12 ก.พ. 61 ประชุมประธานกลุ่มและหัวหน้าสนามสอบ Nt
วันที่  12  กุมภาพันธ์  2561  นายนิรัตน์  ทะมีพันธ์  ผอ.สพป.อบ.4  เป็นประธานเปิดการประชุม ประธานกลุ่มส่งเสริมปรสิทธิภาพฯ และหัวหน้าสนามสอบ อ่านภาษาไทย สอบข้อสอบมาตรฐานกลาง สอบ Nt และสอบข้อสอบ สพป.อบ.4 ตามรายละเอียดในวาระการประชุม (ตามแนบ)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
สุภาพ สพป.อบ.4
13 ก.พ. 61 ประชุมกลุ่มนาดีนาเยีย
13  กุมภาพันธ์  2561 นายเสถียร  ศรีบุญ ประธานกลุ่มนาดีนาเยีย เชิญผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มฯ ประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  ณ  โรงเรียนบ้านหนองแปน  ตำบลนาดี  อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี (ตามหนังสือแนบ)
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
ที่โรงเรียนบ้านหนองแปน ชุดสุภาพ กลุ่มฯนาดีนาเยีย
16 ก.พ. 61 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4,5
วันที่  15-16  กุมภาพันธ์  2561  โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย  จัดกิจกรรมเข้าค่ายและเดินทางไกล  ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4 - 6  เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ตามหลักสูตรลูกเสือ  ซึ่งจะทำให้เกิดประสบการณ์ชีวิตอย่างรอบด้าน
ชุดลูกเสือทั้งครู นักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
19 ก.พ. 61 ศึกษาดูงานโครงการ"โรงเรียนปลอดขยะ"
วันที่  19  กุมภาพันธ์  2561  08.88 น. เทศบาลตำบลนาเยียร่วมกับโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยียและโรงเรียนวัดนาเยียวิทยา จะนำเจ้าหน้าที่จากกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนาเยีย คณะครู นักเรียนจากทั้ง 2  โรงเรียน เดินทางไปศึกษาดูงาน "โครงการโรงเรียนปลอดขยะ" ที่โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง สพป.อบ.1 อำเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี  เพื่อที่จะนำมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดการพัฒนาการกำจัดขยะ และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ภายในโรงเรียนและชุมชนนาเยีย ให้เอื้อต่อการอยู่อาศัยและมีผลดีต่อสุขภาพจิต สุขภาพกายของประชาชนในชุมชนต่อไป
ครูชุดสุภาพ / นักเรียนใส่ชุดนักเรียน เทศยาลตำบลนาเยีย
22 ก.พ. 61 ศึกษาการการทำกิจกรรม "โครงการโรงเรียนปลอดขยะ"
22  กุมภาพันธ์  2561 โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย ร่วมมือกับกองสาธารณสุข เทศบาลตำบลนาเยีย จัดกิจกรรม โครงการโรงเรียนปลอดขยะ ที่หมู่ 4 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จ.อุบลราชธานี เพื่อเพิ่มเติมความรู้นำมาใช้ในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนและนักเรียนต่อไป โดยมีนักเรียนจากชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน  65  คน และครู จำนวน  4  คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ 4 โดยครูแต่งกาย สุภาพ นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน
23 ก.พ. 61 กิจกรรมปล้องกันไข้เลือดออกและทำลายยุงลาย
23  กุมภาพันธ์  2561 โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย ร่วมกับกองสาธารณสุข เทศบาลตำบลนาเยีย จัดกิจกรรมการเรียนรู้ "เรื่องการป้องกันไข้เลือดออก และทำลายยุงลาย ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาเยีย
ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาเยีย / ชุดนักเรียน ครูชุดสุภาพ เทศบาลนาเยีย
26 ก.พ. 61 ประชุมกรรมการคุมสอบ การอ่าน ป.1
สพป.อบ.4 โดย ศน.พันพนา มุสิกสาร จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการสอบ การอ่าน เขียน ป.1 ให้กับ คณะกรรมการคุมสอบและกรรมการบันทึกคะแนน จึงขอเชิญคณะกรรมการ ส่งเข้ารวมประชุมอย่างน้อยห้องละ 1 คน พร้อม กก .บันทึกผล ในวันที่  26  กุมภาพันธ์  2561 ณ  ห้องประชุม 2  สพป.อบ.4 เวลา 09.00 น.
ห้องประชุม 2 สพป.อบ.4 ชุดสีกากี กลุ่มนิเทศ สพป.อบ.4
28 ก.พ. 61 ทดสอบการอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
การทดสอบการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กำหนดไว้ในวันที่  28  กุมภาพันธ์  2561 "จงเตรียมพร้อม" JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียนสุภาพ ครูผู้เกี่ยวข้องแต่งกายสุภาพ สพป.อบ.4
06 มี.ค. 61 ทดสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง และข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ สพป.อบ.4 ปีการศึกษา 2560
ในวันที่  6  มีนาคม  2561  สพป.อบ.4 กำหนดให้เป็นวันทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,5 และมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 โดยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ททสอบในวิชาภาษาไทย , ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4,5 จัดสอบในวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศษสตร์ และสอบข้อสอบวัดผลสัมฤทธฺ์ ของสพป.อบ.4 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ใน 5 สาระวิชาหลักอีกด้วย(ไทย คณิต วิทย์ สังคม อังกฤษ)
- สพป.อบ.4
07 มี.ค. 61 การสอบ Nt ปี 61
กำหนดการทดสอบ Nt ประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา  2560  ในวันที่  7  มีนาคม  2561 ขอให้เตรียมให้พร้อมนะครับ  JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
นักเรียนแต่งกายนักเรียนสุภาพ ครูผู้เกี่ยวข้องแต่งกายสุภาพ สพป.อบ.4
08 มี.ค. 61 ถึง 09 ก.พ. 61 "โครงการ การเรียนนรู้แบบเอาชีวิตเป็นตัวตั้ง สร้างสุขภาวะสู่ความยั่งยืน"
คณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ การเรียนรู้แบบเอาชีวิตเป็นตัวตั้ง สร้างสุขภาวะสู่ความยั่งยืน โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย จำนวน  7  คน  คือ  นายพิสิทธิ์  หอมสมบัติ  นายสังคม  พิลาทอง  นางพัทรินทร์  วงษ์ดี  นายสุนิพัฒน์  รองสุพรรณ์  นางสาวพัชราภรณ์  มุ่งสิน  นายราชบัญชา  ทองทิพย์  นางชมภูนุช  พรมภักดี  จะเดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับโรงเรียนในกลุ่มฯ จำนวน 57 โรงเรียน ณ โรงแรม..... จังหวัดนครพนม ในวันที่  8 - 9 มีนาคม  2561 เพื่อนำเสนอผลการจัดกิจกรรมของโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย และศึกษาดูงานจากผลงานของโรงเรียนต่าง ๆ ที่มานำเสนอผลงานในครั้งนี้ คาดว่าบุคลากรจะได้ประสบการณ์มากมายกลับมาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย ต่อไป

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
นครพนม / lสุภาพ โรงเรียนบ้านคูเมือง
27 มี.ค. 61 Open house ช.น.ย.
โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย จัดกิจกรรม Open house เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนทั่วไปได้เข้าเยี่ยมชม โรงเรียน และเยี่ยมชมผลงานของโรงเรียน ที่ไได้ปฏิบัติในปีการศึกษา 2560 และรับทราบแนวนโยบาย ทิศทางการทำงานของโรงเรียน ในปีการศึกษา 2561 ต่อไป
โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย / แต่งกายสุภาพ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
28 มี.ค. 61 ปัจฉิมนิเทศ/บัณฑิตน้อย ช.น.ย.
ในวันที่ 28 มีนาคม  2561 โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย จะได้จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตร และวุฒิบัตร ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียน และกิจกรรมบัณฑิตน้อยให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับอนุบาล 3 เพื่อเข้ารับการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา ต่อไป
ที่โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย ครู ผู้ปกครอง แต่งกายชุดสุภาพ / นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน และสวมชุดครุย โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย